Motie Promotie voor biolo­gische producten


7 juli 2017

Motie Promotie voor biologische producten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017,

behandelend het Statenvoorstel 39/17B Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017,


overwegende dat

constaterende dat

  • dat er onvoldoende ruimte is in Brabant voor de biologische veehouderij;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • biologische producten actief te promoten, ook in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis;


en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren
Marco van der Wel
Paranka Surminski

GroenLinks
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50+, LB, CU-SGP