Motie Ruimte voor biolo­gische landbouw


7 juli 2017

Motie Ruimte voor biologische landbouw


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017,

behandelend het Statenvoorstel 39/17B Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017,


overwegende dat

constaterende dat

  • dat voldoende ruimte in Brabant voor de biologische landbouw niet de beperkende factor mag zijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te komen met een voorstel om door middel van een pakket maatregelen de omschakeling naar biologische landbouw te stimuleren en daarbij te bezien of het reserveren van fysieke ruimte binnen de VR daarin behulpzaam kan zijn;


en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel
Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Hagar Roijackers
GroenLinksStatus

Verworpen

Voor

CDA, GL, 50+, PvdD, LB, CU-SGP

Tegen

VVD, SP, PVV, D66, PvdA