Motie Stofkam Cultuur


11 november 2016

Motie Stofkam Cultuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2016,

behandelend het Statenvoorstel 80/16 inzake Begroting 2017;

constaterende dat

  • teveel instellingen goede rapportcijfers krijgen van de adviescommissie Kunsten, maar geen financiële ondersteuning;

overwegende dat

  • er jaarlijks vrije ruimte is en incidentele gelden en meevallers niet worden besteed;

vragen Gedeputeerde Staten

  • om met de stofkam door de begroting Cultuur te gaan en te inventariseren op welke posten geld overblijft om zodoende toch een substantiële bijdrage ter ondersteuning van culturele instellingen te kunnen leveren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren
Paranka Surminski


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD

Tegen

VVD, SP, PVV, D66, PvdA, GL, 50+, PvdD, LB, CU-SGP