Motie Dier­vrien­de­lijke alter­na­tieven scha­de­re­ductie ganzen


11 november 2016

Motie Diervriendelijke alternatieven schadereductie ganzen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2016,

behandelend het Statenvoorstel 80/16 inzake Begroting 2017;

constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten hebben toegezegd om in het ganzenbeleid de inzet van alternatieve, structurele beheersmaatregelen mee te nemen in het ganzenbeleid[1],[2];
  • Gedeputeerde Staten hebben toegezegd om na de zomer samen met de Staten te gaan kijken naar alternatieven methoden en met betrokken partijen en de Staten te inventariseren welke diervriendelijke maatregelen zinvol zijn[2];

dragen Gedeputeerde Staten op

  • te komen tot concretisering van de toezegging om met de Staten te gaan kijken naar alternatieve methoden en met betrokken partijen en de Staten te inventariseren welke diervriendelijke maatregelen zinvol zijn na te komen voor het einde van dit jaar. Dit daarmee niet enkel over te laten aan de gebiedsplannen van de Faunabeheereenheid;
  • indien nodig hiervoor een begrotingswijziging voor te bereiden en voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren
Paranka Surminski

Partij van de Arbeid
Martijn de Kort

D66
Femke Dingemans

Partij voor de Vrijheid
Alexander van Hattem

GroenLinks
Hagar Roijackers

Lokaal Brabant
Jan Heijman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, SP, PVV, D66, PvdA, GL, PvdD, LB

Tegen

VVD, 50+, CU-SGP