Motie Uitsluiten gebruik over­ruimte bouwblok


19 maart 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat een groot aantal intensieve veehouderijbedrijven in Brabant beschikt over een ongebruikte overruimte op het bouwblok;


Overwegende

Dat wanneer deze onbenutte overuimte wordt volgebouwd met nieuwe stallen, dit tot ongewenste ontwikkelingen kan leiden op verkeerde plekken met negatieve gevolgen voor mens, dier en duurzaamheid;Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Ervoor zorg te dragen dat gemeenten in verwevingsgebieden de niet gebruikte ‘overruimte’ van bouwblokken actief intrekken volgens het 'bouwblok-op-maat' principe;

Ervoor zorg te dragen dat omschakeling naar intensieve veehouderijen in verwevingsgebied niet meer mogelijk is om ongewenste ontwikkelingen op verkeerde locaties te voorkomen.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer