Motie vreemd Ganzen


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 en 21 juni 2013

Overwegende dat:

 • De Noord-Brabantse landbouwsector te kampen heeft met ernstige schade aan gewassen door ganzen;
 • ganzen een karakteristiek beeld vormen voor het Noord-Brabantse landschap;

Constaterende dat:

 • Een ganzenpopulatie zich altijd instelt naar het voedselaanbod in een gebied;
 • Wanneer een ganzenhabitat leeg komt, dit zeer snel wordt opgevuld door een nieuwe ganzenpopulatie en, bij deze nieuwe populatie de voortplantingsprikkel is verhoogd;
 • Het afschieten en vergassen van ganzen in de provincie Noord-Holland (rondom Schiphol) ondanks grote inspanningen daarom niet heeft geleid tot een structurele verkleining van de ganzenpopulatie;
 • Ingevolge artikel 9, eerste lid van de Vogelrichtlijn, beschermde dieren mogen worden gedood ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, maar alleen als er geen andere bevredigende oplossing is;
 • Het afschieten en vergassen van ganzen geen bevredigende oplossing is gebleken;
 • Er meer diervriendelijke en doeltreffende technieken zijn om ganzen te verjagen;

Dragen Gedeputeerde Staten op:

 • In te zetten op het beperken van het aantal foerageergebieden voor ganzen, zodat het voedselaanbod afneemt en er minder schadevergoeding uitgekeerd hoeft te worden aan agrariërs;
 • De Faunabeheereenheid de focus te laten leggen op het opzettelijk verontrusten van ganzen buiten de in het Ganzenakkoord aangegeven rustgebieden, boven het vangen en doden van ganzen;
 • Diervriendelijke technieken ter bestrijding van gewasschade door ganzen te hanteren, zoals het verjagen van ganzen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ir. M. C. van der Wel
Partij voor de dieren


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+