Agrarisch gebruik van provin­ciale pacht­gronden verder verduur­zamen


Twee aange­nomen moties bij de behan­deling van de Perspec­tiefnota 2025

5 april 2024

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2025 zijn twee voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde voor onze moties over het stapsgewijs verder verduurzamen van pachtvoorwaarden van provinciale gronden voor agrarisch gebruik, en over erkenning van en inzet voor Q-koortspatiënten.

De Perspectiefnota is een belangrijk, jaarlijks terugkerend stuk waarover Provinciale Staten debatteren en besluiten. Het is als het ware een vooruitblik op de begroting van het aankomende jaar, en biedt daardoor ruim de mogelijkheid om met voorstellen te komen. Twee hierboven genoemde voorstellen van onze fractie zijn aangenomen. Helaas was er voor de meeste moties van onze fractie geen meerderheid, waardoor ze zijn verworpen.

Zo dienden we ook moties in waarmee we wilden voorkomen dat het oppervlak aan beschermde natuur, specifiek de natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), weer verder verkleind wordt. Met een andere motie riepen we op om dierenwelzijn een belangrijke rol te laten (blijven) spelen in de uitwerking van het zogeheten Brabants Plan Landelijk Gebied. Met een motie voor een jaarlijkse ‘Week van de Plantaardige Eiwitten’ wilden we de eiwittransitie meer aandacht schenken. Helaas was er nog geen meerderheid van de Brabantse Statenleden die het belang van deze voorstellen inzag.

Desalniettemin zijn we blij dat de voorstellen over verduurzaming van de landbouw en over Q-koortspatiënten het wel hebben gehaald. Op de andere onderwerpen blijven we ons natuurlijk ook inzetten!


> Lees hier de debatbijdrage van Ellen