Betere brand­vei­ligheid in stallen vereist


28 augustus 2008

De Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Brabant vraagt aandacht voor een betere brandveiligheid in stallen. Volgens cijfers van de Dierenbescherming zijn er in de afgelopen 2,5 jaar 374.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Bij de huidige stand van de techniek is het mogelijk maatregelen te treffen die de brandveiligheid van stallen met (landbouw)huisdieren verbeteren. De Partij voor de Dieren vindt het ongehoord dat de
voorhanden technische voorzieningen niet worden aangebracht.

Alleen in de eerste helft van dit jaar waren er al 111.000 brandslachtoffers. Hiervan kwamen er 27.460 dieren in Noord-Brabant om door verschillende branden. Dit betekent bijna een kwart van het totale aantal omgekomen dieren, waarbij het in deze provincie vooral gaat om varkens en kippen.

,,Gigantische aantallen per brand, omdat er zoveel dieren in één stal zitten'', zegt statenlid Birgit Verstappen. Ze noemt het absurd dat dieren in de huidige regelgeving worden gelijkgesteld aan productiemiddelen. ,,Stallen moeten worden voorzien van rookmelders en sprinklerinstallaties. Ook moeten er goede evacuatieplannen klaar liggen, om dieren bij brand snel uit de stal te halen. We hebben het over levende wezens, niet over machines!''

Ze wil dat het Brabantse provinciebestuur bij gemeenten en ministeries aandringt op betere brandveiligheid in stallen. Aanpassingen in het bouwbesluit en verordeningen om de bandveiligheid voor groepen dieren te verbeteren zijn hard nodig. Zij dringt aan op de invoering van een apart veiligheidsregime voor dieren.