Bijeen­komst Parti voor de Dieren inten­sieve veehou­derij en LOG's (Land­bouw­ont­wik­ke­lings­ge­bieden).


10 oktober 2008

De Partij voor de Dieren Brabant organiseerde op 7 oktober een bijeenkomst voor bewoners uit diverse Landbouw Ontwikkelings en Verwevingsgebieden. Tijdens de avond was er een presentatie over de vele negatieve invloeden van de intensieve veehouderij en konden mensen uit verschillende delen van Brabant hun ervaringen uitwisselen. De aanwezigen waren allen mensen die zich zorgen maken over de toename van grote veehouderijbedrijven in hun leefomgeving. Verschillende bewoners- en belangengroepen vertelden wat bij hen de lokale stand van zaken is en wat ze al ondernomen hebben om te proberen het tij te keren. Verhalen, ervaringen en praktische tips vlogen over en weer. Het onderwerp leeft, is zeer urgent en er wordt naarstig gezocht naar manieren om deze opgelegde, ondoordachte en ongewenste ontwikkeling te stoppen. De groep heeft inmiddels een vervolgbijeenkomst gepland.

Wordt uw omgeving ook bedreigd door (grootschalige) veeteeltbedrijven, wilt u meer informatie, of wilt u graag betrokken worden bij vervolgbijeenkomsten en toekomstige activiteiten rond dit thema? Neem dan contact op met Tessie Bevers: tbevers@brabant.nl