Opinie: Boom­kikker en knof­lookpad: zeg maar dag met je handje


26 oktober 2010

Het gaat slecht met de soortenrijkdom. Niet alleen verdwijnen vele diersoorten in ras tempo van de aardbodem, ook een vijfde van alle plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. In de Provinciale Staten van Noord-Brabant is iedereen het erover eens dat behoud van de soortenrijkdom erg belangrijk is. Toch wordt met de begroting die voorligt in de Provinciale Staten succesvol beleid op het terrein van soortenrijkdom de nek om gedraaid. Dit ondanks het amendement van de Partij voor de Dieren, dat sinds vorige maand deel uitmaakt van de Structuurvisie, waarin staat dat men onverminderd middelen zal blijven inzetten op die onderdelen van het Natuur- en Landschapsoffensief, met bewezen positief effect op de soortenrijkdom. Zoals de zéér succesvolle leefgebiedbenadering. Uit een recente evaluatie blijkt dat iedere euro die daarin gestopt wordt, positief resultaat oplevert! (Evaluatie Meerjarenprogramma uitvoering soortenbeleid 2005-2009).
Met de huidige begroting echter komt dit succesvolle programma, waaraan vele organisaties enthousiast meewerken, volledig stil te liggen. Gezien de ernst van de situatie met betrekking tot de huidige soortenarmoede en gezien ook het grote belang dat de Brabander aan natuur hecht, is de huidige begroting onmogelijk te verantwoorden. Het kan toch niet zo zijn dat het provinciebestuur succesvol beleid om zeep helpt?
Haskoning heeft berekend dat op jaarbasis slechts een luttele 3 tot 4 miljoen nodig is om de leefgebiedenbenadering tot uitvoer te brengen. De financiële middelen, die concreet voor volgend jaar beschikbaar zijn voor de leefgebiedbenadering, bedragen echter niet meer dan 150.000 Euro!
De financiële aandacht van Gedeputeerde Staten gaat uit naar de drie provinciale landschappen (de Maashorst, Brabantse Wal en het Groene Woud). Er wordt zo’n 50 miljoen voor uitgetrokken. Maar 80 % van de hotspots van biodiversiteit valt buiten deze 3 provinciale landschappen! Een dergelijk landschapsoffensief is voor behoud van soortenrijkdom van generlei betekenis.
Ondertussen maakt de provincie internationaal mooie sier met o.a. de leefgebiedbenadering en is zij genomineerd voor de Countdown 2010 Biodiversiteits Award, waarvan de uitreiking op 20 oktober is in Japan. In de tekst en uitleg over deze Award kunnen we lezen dat: de biodiversiteitsaanpak van Noord- Brabant aanslaat en dat er niet wordt gesneden in de budgetten hiervoor. Maar niets is minder waar. De zo succesvolle leefgebiedbenadering komt volledig stil te liggen. Er zijn 4 leefgebiedplannen klaar, maar men kan ze niet uitvoeren. De nog op de rol staande andere 2 leefgebiedplannen, waaronder die van het rivierengebied, hoeven niet eens opgesteld te worden. Er is toch geen geld voor uitvoering beschikbaar.
Terwijl de soortenrijkdom steeds sneller terugloopt (Planbureau, Monitor Duurzaam Nederland 2010) en de Rode Lijsten waarop de bedreigde soorten zijn opgenomen, steeds langer en 'roder' wordt (Natuurbalans 2009) draait het provinciebestuur de kraan dicht. Het is van het grootste belang dat we prioriteiten stellen. Wat heeft het voor zin ecologische verbindingszones aan te leggen als er straks geen soorten meer zijn om te migreren?

Dr. Birgit Verstappen, statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verbaasd over uitspraken provincie kattenjacht

DEN BOSCH - 7 oktober 2010. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant verbaast zich over provinciale uitspraken ove...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt geld voor biodiversiteit veilig

DEN BOSCH - 12 November 2010 De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft middels een ingediende motie unanieme steun van P...

Lees verder