Brabantse koeien moeten terug in de wei!


27 augustus 2013

De koe verdwijnt langzaam maar zeker uit het Nederlandse weiland. Nu ziet een derde van alle koeien in Nederland al geen gras meer en dit aantal zal in 2025 zijn verdubbeld als de veehouderijsector op deze voet doorgaat. Dit geldt niet alleen voor Nederland; met uitzondering van Ierland en Zweden is de situatie in heel Noordwest-Europa hetzelfde. Onderzoek wijst uit dat intensivering van de melkveesector de grootste negatieve invloed heeft op weidegang. Dit blijkt uit het rapport Grazing in North West Europe van het Landbouw-economisch instituut (LEI) van de Wageningen Universiteit. Het rapport is geschreven in opdracht van internationale dierenwelzijnsorganisatie WSPA.

Maatschappelijke acceptatie van melkproductie zal volgens het rapport ook lijden onder het jaarrond opsluiten van koeien in stallen.[1] Dat is vreemd als je bedenkt dat de provincie Noord-Brabant in haar toekomstige beleid op het gebied van veehouderij juist wil sturen op meer communicatie tussen de agrariër en burgers (zoals omwonenden) als het om het boerenbedrijf gaat. Maatschappelijke acceptatie en dialoog met de omgeving is, volgens de nieuwe structuurvisie Ruimtelijke Ordening, een belangrijk punt in ontwikkelingen in de veehouderij. Dus, Gedeputeerde Staten, vindt u dan niet dat de koeien weer naar buiten moeten?

Doordat er minder geld nodig is voor loonwerkers en mestafzet en de aankoop van krachtvoer, is weidegang economisch interessanter dan vaak wordt gedacht.[2] Wij hebben dan ook aan Gedeputeerde Staten gevraagd of zij hiervan op de hoogte zijn en of dit een reden is om weidegang en grondgebondenheid mee te nemen in de wijziging van de nieuwe structuurvisie. Weidegang kan immers niet worden gerealiseerd zonder grondgebondenheid.

Volgens het rapport van het LEI, moeten er extra maatregelen worden getroffen om de weidegang ook in 2025 nog op het huidige niveau te houden. Het zou natuurlijk beter zijn als de huidige situatie zou verbeteren en alle koeien regelmatig daglicht te zien krijgen. We hebben aan Gedeputeerde Staten gevraagd of zij voornemens zijn extra maatregelen te treffen om weidegang in Brabant op het huidige niveau te houden of te verbeteren. Hopelijk zien we snel een positief antwoord op onze vragen en krijgen we binnenkort weer ons oude vertrouwde Brabantse landelijke gezicht terug. Mét koeien, zoals het hoort!

[1] http://www.wageningenur.nl/upload_mm/b/b/3/dd5ba8e2-8543-453b-904d-0189ae8341c4_Rapport%202013-001%20Reijs_DEF_WEB.pdf

[2] Economisch weiden, Wageningen UR Livestock Research