Brabantse leges voor veehou­derij in de uitverkoop


16 september 2012

De partij voor de dieren heeft het College van de provincie Noord-Brabant per brief verzocht om de Legesverordening 2012 niet in behandeling te nemen in de Statenvergadering van 21 september maar dit pas te doen als er duidelijkheid is over de juridische houdbaarheid van de verordening.

Het College heeft voorgesteld om tarieven fors te verlagen voor vergunningen die nodig zijn voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor beschermde natuur of de situatie ervan kunnen verslechteren of verstoren (van 3.206 euro naar 656 euro). De tarieven voor het salderen van stikstof zijn zelfs verlaagd tot nihil (0 euro). Het betreft dan vaak vergunningen die het mogelijk maken dat veehouderijen kunnen uitbreiden.

Volgens de partij voor de dieren gaat het College niet transparant te werk, klopt de juridische basis niet en spreekt zij zichzelf tegen met betrekking tot de verlaging van de tarieven van de leges. Door een uitspraak van de Raad van State op 7 september 2011 komen er fors meer vergunningaanvragen binnengekomen en feitelijk wil het College deze kosten niet doorberekenen aan de veehouderij. De partij voor de dieren vindt dat onaanvaardbaar.

Door te salderen wordt een door een bedrijf veroorzaakte toename van de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitat verevend met de afname van de stikstofdepositie op hetzelfde habitat als gevolg van het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de bedrijfsvoering door (een of meer) andere bedrijven.

U kunt de brief hier inzien.