Brabantse natuur op de onder­han­del­tafel


8 september 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten vragen gesteld over haar positie in de onderhandelingen over de bezuinigingen op natuur. Gedurende de zomer heeft staatssecretaris Bleker enkele keren met de provincies overlegd over het deelakkoord natuur en landelijk gebied. In dit deelakkoord moet worden vastgelegd hoe de herijking en financiering van de EHS en de Natura 2000 gebieden wordt uitgewerkt. De fractie van de Partij voor de Dieren Brabant wil dat Gedeputeerde De Boer geen concessies doet aan de Brabantse natuur en biodiversiteit. Als de provincie de lijn gaat volgen van staatssecretaris Bleker zal de kwaliteit en kwantiteit van de Brabantse natuur hard achteruit gaan.


Staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landouw en Innovatie, CDA) is door de Europese Commissie op zijn vingers getikt inzake zijn Natura 2000-beleid. Zijn voorstellen om het aantal Natura-2000 gebieden in Nederland te verminderen, kan niet op goedkeuring rekenen van de Europese Commissie. Ook zou de op handen zijnde herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gevolgen hebben voor de natuurkwaliteit van de Natura-2000 gebieden. Dat blijkt uit de 'Quickscan Herijking EHS’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wageningen Universiteit. Volgens dit onderzoek leiden de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden van planten- en diersoorten. Daarnaast is staatssecretaris Bleker van plan om kleinere natuurgebieden te schrappen.


De provincies hebben het ministerie een voorstel gedaan over de EHS. De inhoud van het bod dat Brabant heeft gedaan is niet openbaar gemaakt. Bleker zegt dat de onderhandelingen 'zeer moeizaam' verlopen. De staatssecretaris komt binnenkort met een reactie op het voorstel van de provincies en gaat midden september weer om tafel met de Gedeputeerden. Ondertussen dreigt hij met een noodwet indien er geen akkoord met de provincies over de bezuinigingen kan worden gesloten. Ook zegt Bleker de boetes voor het niet nakomen van de Europese Natura 2000 verplichtingen naar de provincies te willen sturen . Een vreemde reactie, gezien de door de coalitie zelf opgelegde bezuinigen, die als gevolg hebben dat de provincies hun natuurbeleid niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Dat Dhr. Bleker zelf zijn Natura 2000 verplichtingen niet nakomt is de afgelopen maanden meerdere malen gebleken, zoals bij de perikelen rondom de Hedwige polder. Gisteren oordeelde de Raad van State tevens dat het deel van de Crisis- en Herstelwet, die het voor veehouderijen mogelijk maakt om uit te breiden in de nabijheid van natuurgebieden, in strijd is met de Europese regels .

U kunt de vragen hier inzien.