Burger­ini­ti­atief voor een hond­vrien­de­lijker beleid


9 mei 2008

‘s-Hertogenbosch, 8 mei 2008 – De actiegroep “Vrije Bossche Honden” start een burgerinitiatief voor een soepeler hondenbeleid. Met een burgerinitiatief kunnen inwoners een voorstel agenderen in de gemeenteraad. De actiegroep vertegenwoordigt ruim 250 bewoners van o.a. de wijken Maaspoort, Engelen en Oost. De groep wordt in haar initiatief begeleid door de Partij voor de Dieren, werkgroep Noord-Brabant. De actiegroep is opgericht nadat de gemeente ’s-Hertogenbosch met een nieuw hondenbeleid kwam wat tot grote ergernissen leidde. Hondenbezitters werden vanaf het vaststellen van het nieuwe beleid bekeurd. Dit terwijl zij daarover geen voorlichting kregen en de praktische uitvoering van het beleid pas eind 2008 wordt afgerond. Daarnaast wordt het beleid als zéér onvriendelijk voor hondenbezitters en hun honden ervaren, die hierdoor nauwelijks bewegingsruimte hebben. Bewoners die dit initiatief willen steunen kunnen een handtekeningformulier downloaden via de website: www.vrijebosschehonden.nl

Door de toenemende overlast en irritatie over hondenpoep heeft de gemeenteraad in 2006 de regels voor het uitlaten van honden in de openbare ruimte aangescherpt.

Helaas heeft de gemeente verzuimd de hondenbezitters hierover tijdig te informeren en de voorzieningen en de aanpassingen in de wijken zijn nog lang niet klaar. Er is geen gewenningsperiode in acht genomen maar er worden wel al sinds 2006 bekeuringen uitgedeeld. Hondenpoep moet nu overal worden opgeruimd, behalve op uitlaatroutes, uitrenvelden en hondentoiletten. Dat is op zich geen probleem, vele hondenbezitters doen dat al jaren, maar er zijn nog geen extra afvalbakken geplaatst in de wijken.

Daarbij is de aanlijnplicht uitgebreid tot buiten de bebouwde kom, inclusief de natuurgebieden. Daardoor is er nu te weinig ruimte voor de honden om los te kunnen lopen, te kunnen rennen, spelen en zwemmen; de uitrenvelden (als die er al zijn) zijn veel te klein. Bij het aanscherpen van de regels voor het uitlaten van honden is door de gemeente verzuimd dit te laten toetsen door hondendeskundigen. Het gevolg is dat het nieuwe beleid niet aansluit bij de natuurlijke wijze waarop mensen hun honden uitlaten. Honden mogen alleen los in veel te kleine uitrenvelden. Het is juist de behoefte van baas en hond om samen (bijvoorkeur los) te wandelen met elkaar. Daarnaast stimuleert een aanlijnplicht frustraties bij honden die kunnen leiden tot agressief gedrag.

Er komt jaarlijks ruim € 600 000 binnen bij de gemeente aan hondenbelasting waarvan slechts een klein aandeel wordt gebruikt voor voorzieningen voor honden. Alle hondenbezitters verwachten dat dit geld (in elk geval een groter gedeelte) ten goede komt aan voorzieningen voor honden.

Belangen van hondenbezitters zijn niet bespreekbaar
Het nieuwe beleid van de gemeente stimuleert de hondenbezitter niet om deze overlast tegen te gaan. Het beleid is gebaseerd op straffen, niet op belonen. Er wordt door de gemeente op een negatieve manier over honden gepubliceerd en er wordt geen ruimte geboden om flexibel invulling te geven aan het nieuwe beleid. Via de wijktafels is het niet mogelijk gebleken om de bezwaren bespreekbaar te maken. Het lijkt erop dat de wijktafels slechts openstaan voor klachten over honden, niet om gezamenlijk oplossingen te vinden. Volgens één van de Bossche ambtenaren: “er is geen ruimte voor een wijktafel waar gediscussieerd kan worden met voor- en tegenstanders en is er een schaarste aan openbare groen voorzieningen in ‘s-Hertogenbosch. De ruimte die er is moet verdeeld worden in speelruimte voor kinderen en ruimte voor wild- en faunabeheer en er is eigenlijk onvoldoende ruimte voor honden in ’s-Hertogenbosch”. Hondenbezitters worden op dit moment gedwongen de auto te nemen om hun hond ergens los te kunnen laten lopen. Is dat een milieubewust beleid?

Wat wil de actiegroep “Vrije Bossche Honden”?

Er is nu sprake van een hondonvriendelijk beleid waar veel van de ruim 8000 hondenbezitters van de gemeente ’s-Hertogenbosch last hebben.

In het burgerinitiatief stellen wij daarom zeven verbeterpunten voor:

  1. Meer en grotere uitrengebieden aan te wijzen, waar honden kunnen rennen, spelen, snuffelen en zwemmen.
  2. Het loslopen van honden langs uitlaatroutes te gedogen zodat lange wandelingen met een loslopende hond mogelijk wordt.
  3. Een gewenningsperiode in te stellen voor het nieuwe beleid tot juli 2009. Tot die tijd geen bekeuringen uit te delen, maar slechts te waarschuwen bij overtredingen. Daarnaast dient de gemeente een intensieve voorlichtingscampagne te starten.
  4. Het realiseren van meer opruimvoorzieningen (poep/afvalbakken) in de wijken.
  5. Een korting te geven op de hondenbelasting indien een hond aantoonbaar met goed gevolg een opvoedcursus heeft gedaan.
  6. Bij de ontwikkeling van dit beleid hondendeskundigen te betrekken.
  7. Dit nieuwe hondenvriendelijke beleid te financieren door van de hondenbelasting een doelbelasting te maken.

Om dit initiatief kracht bij te zetten willen we graag veel handtekeningen verzamelen van bewoners van ’s-Hertogenbosch die onze zorgen delen. Een handtekeningenlijst en verdere instructies kunnen worden gedownload via de website www.vrijebosschehonden.nl

Ook uw reacties en vragen zijn welkom op info@vrijebosschehonden.nl.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Partij voor de Dieren is tegen de plannen van de Provincie om geen verordeningen meer in te zetten op terrein van ruimte en milieu.

In Nederland wordt een nieuwe wet ingevoerd. De Nieuwe wet ruimtelijke ordening (Nwro). Om provinciale belangen en daaraan ge...

Lees verder

Dierenthuis Aarle-Rixtel met gemeente in gesprek. Inning dwangsom opgeschort tot 1 juli.

Laarbeek 8 meil 2008- Nieuwe ontwikkelingen rondom de dreigende sluiting van de Stichting Dierenthuis in Aarle-Rixtel. Na een...

Lees verder