Goed onderzoek naar effecten scha­lieg­aswinning gewenst


2 juli 2014

De Partij voor de Dieren-fractie roept de provincie op zich explicieter in te zetten tegen schaliegaswinning. Op 3 juli, tijdens het vragenuurtje van de Provinciale Staten, vraagt de fractie of Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant de lijn wil volgen van GS Overijssel, die minister Kamp van Economische Zaken heeft gevraagd het onderzoek naar de effecten van schaliegaswinning veel gedetailleerder uit te voeren.

De Partij voor de Dieren is mede-indiener van de schaliegasvrijverklaring voor provincie Brabant en is van mening dat het college van GS Brabant de lijn van de provincie Overijssel voor een gedegen en volledig kader voor het onderzoek naar de Milieu Effect Rapportage moet ondersteunen. In het onderzoek zou volgens GS Overijssel ook aandacht moeten zijn voor land- en tuinbouw, recreatie, gezondheid, natuur en beleving van risico en hinder. Ook wordt volgens GS Overijssel in de huidige opzet niet gekeken naar bijvoorbeeld de (economische) schade voor omliggende gebieden, verkeersstromen rond boorlocaties en de effecten van trillingen op de omgeving.