Kritieke toestand voor opvang­centra inheemse dieren in Brabant


27 maart 2012

Het doel van opvangcentra voor inheemse dieren is het opvangen en verzorgen van inheemse dieren die in de problemen zijn gekomen. Dieren die worden opgevangen zijn o.a. vogels, egels en vleermuizen. Burgers die gewonde inheemse dieren aanbieden aan een opvangcentra volgen in feite de zorgplicht voor dieren zoals in de Flora en Faunawet staat geformuleerd. De verschillende opvangcentra hebben een uitgebreide expertise en zijn daardoor onmisbare schakels in het vervullen van deze zorgplicht. Verder vervullen veel opvangcentra een belangrijke maatschappelijke functie door het geven van informatie en voorlichting over inheemse dieren.

Met ingang van 1 juli 2012 moeten alle opvangcentra voor (beschermde) inheemse dieren voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. Op dat moment wordt een opvangprotocol van kracht die volgt uit de nota dierenwelzijn (2007). In het opvangprotocol staan beleidsregels die de sector beogen te professionaliseren en de kwaliteit van opvang te stabiliseren. Deze kwaliteitseisen hebben tot gevolg dat opvangcentra meer kosten moeten maken en striktere regels moeten volgen die een grotere tijdsbelasting tot gevolg hebben. Een belangrijk kenmerk van de sector is echter dat zij grotendeels gerund wordt door vrijwilligers en zij volledig afhankelijk zijn van giften. Deze tegenstelling zorgt er voor dat na 1 juli 2012 veel opvangcentra in de problemen komen waardoor de beleidsverandering kan leiden tot een verschraling van de opvang van deze dieren.

De partij voor de dieren heeft daarom een nota geschreven, u kunt de nota hier inzien, zie link.