Logistiek Park Moerdijk moet van agenda Provin­ciale Staten.


19 september 2013

Logistiek Park Moerdijk moet van agenda Provinciale Staten

In de Provinciale Statenvergadering van morgen, vrijdag 20 september, staat het Logistiek Park Moerdijk ter besluitvorming op de agenda. De fracties van PvdD, D66, OSN, GroenLinks en PVV willen dat dit onderwerp van de agenda wordt afgevoerd, omdat het om verschillende redenen nog niet rijp is voor behandeling in PS.

In de commissievergadering van 30 augustus is een second opinion toegezegd over dit project. Nu dit rapport nog niet beschikbaar is, is zorgvuldige besluitvorming over dit onderwerp nog niet mogelijk. "In tijden van crisis vinden we het niet gepast om roulette te spelen met publiek geld voor een project waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Daarbij komt dat er op het havenschap zelf nog 130 hectares bestaand bedrijventerrein braak liggen, inclusief een niet gebruikte binnenhaven, die samen al 100 miljoen euro hebben gekost," aldus Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel.

De PvdD en PVV zullen vrijdag samen met D66, GroenLinks en OSN een ordevoorstel indienen om het Statenvoorstel over LPM van de agenda af te voeren en opnieuw in commissieverband te bespreken.