Motie voor bescherming van geiten aange­nomen


13 december 2009

De Partij voor de Dieren voerde op 11 december in de vergadering van Provinciale Staten een stevig debat over de Q-koorts. Er stond een voorbereidingsbesluit op de agenda om te komen tot een bouwstop op geiten- en schapenbedrijven, maar statenlid Birgit Verstappen vroeg vasthoudend aandacht voor de slachtoffers van de epidemie.

Door het trage ingrijpen van landelijke en provinciale overheid zijn duizenden mensen ziek geworden en worden binnenkort tienduizenden drachtige geiten gedood, een catastrofe die voorkomen had kunnen worden indien er eerder geluisterd was naar deskundigen en tijdig maatregelen waren getroffen. De Partij voor de Dieren diende een motie in die Gedeputeerde Staten opriep om alles in het werk te stellen om ruimingen van gezonde dieren te voorkomen middels het individueel testen van dieren; en onderzoek te laten verrichten naar mogelijke andere oplossingen voor de met Q-koorts besmette moederdieren. Deze motie werd aangenomen.

Een tweede motie die vroeg om een onderzoek naar de opstelling van Gedeputeerde Staten rondom de Q-koorts werd aangehouden. Deze motie wordt later in stemming gebracht, nadat in de eerstvolgende commissie- en Statenvergadering dieper ingegaan is op de aanpak van de Q-koorts door de provincie Brabant.

Vandaag stond ook de overdracht van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen op de agenda. De Partij voor de Dieren greep deze kans aan om wederom aandacht te vragen voor het enorme dierenleed dat met het vangen van muskusratten gepaard gaat. Er werden twee moties ingediend waarin gevraagd werd om een kosten/batenanalyse van het accepteren en repareren van de schade in plaats van het bestrijden van de dieren. Ook verzocht de Partij voor de Dieren om veldproeven te doen met alternatieven voor muskusratbestrijding. Beide moties werden niet in stemming gebracht maar direct overgenomen in het advies naar de waterschappen. Op een later tijdstip zal PS zich weer hierover uitspreken.

Al met al een succesvolle dag voor de Partij voor de Dieren in Brabant - maar de gedachten zijn bij de duizenden geiten die binnenkort geruimd gaan worden.