Natuur in Steen­bergen verliest door nieuwe Veror­dening ruimte.


1 november 2013

De Partij voor de Dieren is vandaag diep teleurgesteld door het besluit van de provincie om akkoord te gaan met de verkleining van de Ecologische Hoofdstructuur. In de gemeente Steenbergen blijft er nu van de zeven hectaren nat grasland langs De Baak, slechts drie hectaren over. Het gebied dat deel uitmaakt van het krekengebied van de Roode Weel, was ingericht als leefgebied voor beschermde en zeldzame vogels, maar de verkleining van het gebied maakt dat onmogelijk.

De Partij voor de Dieren vindt dat het college van Gedeputeerde Staten de zaken niet goed op orde heeft en dat de benodigde procedures niet goed zijn doorlopen. Zo was het inperken van het gebied geen initiatief van de gemeente Steenbergen, maar van een ondernemer zodat een landbouwareaal kan worden uitgebreid. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ’’We vrezen het ergste voor de toekomst van de natuur als in de toekomst zo makkelijk wordt omgegaan met agrariërs die ten onrecht natuur ontginnen voor eigen gebruik. We hebben voldoende aangetoond dat het gebied oorspronkelijk veel natuurwaarden had.’’

De fractievoorzitter betwist de uitspraak van Gedeputeerde Staten dat het gebied geen volwaardige natuur was. De Partij voor de Dieren stelt dat beelden van Google earth uit 2006/2007 onomstotelijk laten zien dat het gebied wel degelijk ingericht was als leefgebied voor beschermde vogels. Nadien is het gebied aangetast, is er een sloot voor afwatering gegraven en is een deel van de zeven hectaren omgeploegd.

De Partij voor de Dieren diende tijdens de Provinciale Statenvergadering een amendement in om de verkleining van het gebied tegen te houden, maar dat mocht niet baten. Het amendement kreeg steun van de fracties van de PVV, D66 en Groen Links maar dat was niet voldoende om een meerderheid te behalen.