Partij dient 15 natuur- en dier­vrien­de­lijke moties in bij begroting 2012


11 november 2011

De Provinciale Staten behandelden vandaag de begroting 2012. Er wordt flink bezuinigd op natuurbehoud en natuurherstel. Ook de biologische landbouw krijgt minder steun, en 700.000 euro die gereserveerd was voor energiebesparende maatregelen wordt geschrapt. Tegelijkertijd gaan er honderden miljoenen naar een mobiliteitsfonds voor de aanleg van nieuwe wegen en spendeert de provincie miljoenen aan schadevergoedingen voor veehouderijen die ten gevolge van het burgerinitiatief niet tot nog grotere megastal mogen groeien.

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft 15 moties en amendementen ingediend die Gedeputeerde en Provinciale Staten oproepen meer te investeren in natuur, dierenwelzijn en duurzaamheid. Eén van de moties roept Gedeputeerde Staten op om alle uitgaven die de provincie doet te toetsen aan duurzaamheidscriteria. Gegeven de vele crises (biodiversiteit, klimaat, water, voedsel, inkomensverdeling, energievoorziening, financiën) waarin onze samenleving zich bevindt dient duurzaamheid de hoogste prioriteit dient te krijgen en zouden provinciale bestedingen een verbeterend effect moeten hebben op bovengenoemde aandachtsgebieden.

Ook heeft zij vast een voorschot genomen op de discussie over het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies die volgende maand op de agenda staat. De fractie stelt voor om een risicofonds op te richten om de kosten op te kunnen vangen die voortkomen uit de bezuinigingen op natuur. De plannen voor nog minder natuur maken het helaas zeer aannemelijk dat de (Europese) natuurdoelstellingen die voor 2018 geformuleerd zijn, niet gehaald worden. De toestand van bodem, water, lucht, natuurkwaliteit en biodiversiteit in Brabant zijn zeer slecht, en er is juist méér en kwalitatief betere natuur nodig om hier tegenwicht aan en verbetering in te brengen.

U kunt alle moties inzien onder de tab statenfractie - moties en amendementen.