Partij van de Dieren verwijst simplis­tisch gedach­tegoed over ganzen van GS naar de prul­lenmand.


12 december 2008

Birgit Verstappen, statenlid van de Partij van de Dieren Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten (GS) al op 14 maart verzocht om een proef met witte klaver te starten rondom natuurgebieden. Doel hiervan: de overblijvende grauwe ganzen weg te houden van de boerenakkers. GS blijkt in haar reactie van 28 oktober jl. echter geen proef te willen doen. Verstappen: “De argumentatie die GS hanteert, snijdt geen hout en is gemakkelijk te weerleggen. Men kiest voor de jacht, maar de beweegredenen hiervoor worden niet rationeel onderbouwd”.

Grauwe ganzen broeden en rusten in de verwilderde natuurgebieden, maar eten bij de boer op het land en kunnen daar schade veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat grauwe ganzen witte klaver 5 keer liever hebben dan bemest gras. Witte klaver hoeft bovendien niet bemest te worden, geeft een rijker bodemleven dan gras, dat voor weidevogels van belang is, en biedt een bloemenzee voor allerlei insecten, zoals vlinders. Natuurdoelstellingen en beperking van schade komen daarmee samen zonder dat ganzen afgeschoten hoeven worden. Het is daarom onbegrijpelijk dat GS de vernieuwing afwijst die de Partij voor de Dieren voorstelt. Birgit Verstappen zal opnieuw bij GS aandringen om het experiment te laten starten, dat goed zal zijn voor de boer, de natuur en de ganzen.

GS erkent in haar reactie dat de eiwitrijke witte klaver aantrekkelijk is voor ganzen, maar weigert de toepassing, omdat het aanbod tot meer ganzen zou leiden. Birgit Verstappen verwijst deze simplistische opstelling van GS naar de prullenmand, omdat het onderzoeksinstituut SOVON heeft gesteld dat het huidige voedselaanbod in Brabant al zo groot is dat het ganzenpopulatie gemakkelijk kan verzesvoudigen. Een proefneming van een paar honderd hectare klaver zal ten opzichte van de ruim 110.000 hectare aan verbouw van groenvoeders niets aan de reproductie veranderen. “Als de klaver juist niet in agrarische terreinen, maar wel nabij natuurgebieden wordt toegepast, lokt de witte klaver de ganzen, wordt er minder schade veroorzaakt in het agrarische gebied en blijven de ganzen bij het natuurgebied.”, aldus Verstappen. “Terwijl de ganzen zich tegoed doen aan de witte klaver, krijgt gras de tijd door te groeien tot een lengte waarbij het niet meer aantrekkelijk is voor de ganzen.”

Witte klaver wordt vaak in combinatie met gras gebruikt, maar blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk wel twee keer zoveel wormen in haar bodem te herbergen. Ook de bloemen van de klaver zijn voor allerlei insecten aantrekkelijk, zodat witte klaver ook een toegevoegde waarde heeft voor weidevogels die voor hun voortbestaan van bodemleven en insecten afhankelijk zijn. Verder biedt de bloeiwijze ook nieuwe kansen voor bedreigde vlindersoorten. Witte klaver is bovendien in staat om vrije stikstof te binden, waardoor het niet bemest hoeft te worden.

Elders in het land is de bereidheid gebleken om witte klaver in natuurterreinen toe te passen, mits er geld voor vrij gemaakt wordt. Verstappen: “GS kan middels een proef met witte klaver op een constructieve manier vernieuwing brengen in de controverse tussen natuur- en dierenbescherming en grondgebruik en afschot. Waarom zij deze kans niet benutten, is onbegrijpelijk. Een diervriendelijke oplossing van het probleem zou toch zeer welkom moeten zijn, helemaal als je ziet hoeveel geld er nu aan gespendeerd wordt.”

De vergoedingen aan de agrariërs voor de schade die grauwe ganzen aan gras of granen veroorzaakten, bedroegen jaarlijks tussen €27.000 en € 89.000 in de jaren 2002 tot en met 2006. Volgens de laatste gegevens van SOVON (uit 2005) broedden er slechts 1054 paren in Brabant. Een eenduidige relatie met de aantallen is er niet, maar GS houdt voet bij stuk dat afschot nodig is. Op grond van Deens onderzoek mogen we aannemen dat minstens een derde van de volwassen ganzen met hagel in het lijf rond vliegt! Hierdoor blijven er nog meer ganzen het jaarrond in Nederland. Migratie wordt met verwondingen immers bemoeilijkt.

Op deze website onder “Nieuws uit de Staten” vindt u de vragen die n.a.v. de afwijzing van de proef aan Gedeputeerde Staten gesteld zijn.