Partij voor de Dieren boekt succes bij evaluatie Flora- en Faunawet


26 februari 2010

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft tijdens de commissievergadering Ruimte en Milieu van 26 februari scherpe kritiek geuit op de uitvoering van de Flora- en Faunawet in Brabant. Deze wet, in beginsel bedoeld om dieren en natuur te beschermen, wordt vooral gebruikt om jacht en 'schadebestrijding' mogelijk te maken. Uit de evaluatie van de praktijken van de afgelopen vier jaar blijkt dat maar al te graag het geweer ter hand wordt genomen als dieren 'overlast' veroorzaken.

De beslissing over het bejagen van dieren ligt bij de Faunabeheereenheid Noord-Brabant en de provincie Brabant. De Partij voor de Dieren onderzocht in hoeverre ook natuur- en dierenbeschermers alsmede natuurminnende burgers geraadpleegd worden in de uitvoering van de wet. De schokkende conclusie is dat er alleen jagers en grondbezitters zitting hebben in de FBE en dat natuurbeschermers en dierenbeschermers (denk bijvoorbeeld aan een vertegenwoordiging van iemand van de dierenbescherming, de vogelbescherming, zoogdierenvereniging) ontbreken. Een en ander heeft dus een groot ‘de slager keurt zijn eigen vlees’ gehalte. Het gevolg is dat het draagvlak onder grote groepen van de bevolking ontbreekt. Ook wordt er niet nagedacht over diervriendelijkere oplossingen.

In reactie op de inbreng van Partij voor de Dieren statenlid Birgit Verstappen namen alle politieke partijen én de gedeputeerde het standpunt haar standpunt over dat er een breed draagvlak gecreëerd moet worden. Omdat de Faunabeheereenheid wettelijk vooralsnog niet uitgebreid kan worden met meer leden wordt er nu gekeken naar de mogelijkheden om er een klankbordgroep aan te verbinden. Tevens heeft de gedeputeerde voor ecologie Onno Hoes toegezegd dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd over de evaluatie van de Flora- en Faunawet, waarbij alle belanghebbende partijen worden uitgenodigd.

Statenlid Birgit Verstappen: "De Partij voor de Dieren is blij met deze stap in de goede richting. Het huidige beleid waarbij elke vorm van 'overlast' door dieren reden is om ze te doden is onacceptabel. Mens en dier leven naast elkaar in deze wereld en er zijn talloze andere oplossingen voor situaties waar de belangen botsen."

Gerelateerd nieuws

Onvrede over provinciaal bestuur: motie van afkeuring en motie van treurnis tijdens ps

Tijdens de PS vergadering van 4 en 5 februari werd het College van Gedeputeerde Staten flink aan de tand gevoeld. De groeie...

Lees verder

Voorstellen GS bieden geen oplossing voor problemen intensieve veehouderij

PERSBERICHT - DEN BOSCH, 12 Maart 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant publiceerden gisteren hun reactie op het burg...

Lees verder