Partij voor de Dieren Noord-Brabant dringt aan op strengere maat­re­gelen Q-koorts


17 maart 2010

Het debat over het burgerinitiatief zal vrijdag 19 maart niet alleen gaan over de intensieve veehouderij, maar ook over de maatregelen die op provinciaal niveau genomen moeten worden om de q-koorts epidemie te bestrijden. De Brabantse statenfractie van de Partij voor de Dieren pleit voor een algehele bouwstop voor melkgeiten- en melkschapenhouderijen en zal daar vrijdag een motie over indienen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelt voor om in Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG's) nog wel uitbreiding en nieuwvestiging van geiten- en schapenbedrijven toe te staan. Dit is in strijd met de uitspraak van GS dat volksgezondheid een 'maatschappelijke randvoorwaarde is' bij de ontwikkeling van de veehouderij. Statenlid Birgit Verstappen: "De bacterie kan zich vanuit besmette bedrijven ook buiten de LOG's verspreiden. Bovendien houdt GS er geen rekening mee dat ook in de LOG's mensen wonen en recreëren. Op deze manier worden LOG's 'no-go areas' voor recreanten en worden bewoners in de LOG's gewoon afgeschreven."

Dit jaar zijn er alweer drie mensen aan de q-koorts bacterie overleden en gevreesd wordt dat er nog meer zullen volgen. Het aantal besmettingen in de eerste 10 weken van het jaar ligt nu al hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Het is onbegrijpelijk dat de volksgezondheid nog steeds op het spel wordt gezet ten faveure van de veeindustrie. Er zijn mensen met hart- en vaatziekten overleden, die zonder de q-koorts nog in leven zouden zijn, en talrijke mensen zijn door chronische q-koorts voor het leven getekend en lopen een hoger risico vroegtijdig te overlijden. De uitbraak van q-koorts in Nederland is uniek in de wereld, en hangt samen met de intensieve manier van geiten houden en de hoge melkgeit- en schaapdichtheid in een dichtbevolkt gebied.

De Partij voor de Dieren zal vrijdag ook een motie indien waarin ze vraagt om het verschil in Q-koorts besmetting tussen grote, gangbare bedrijven en kleinschalige, biologische geitenhouderijen te onderzoeken. In heel Nederland is maar één biologisch bedrijf besmet, terwijl meer dan 70 gangbare bedrijven besmet zijn verklaard en geruimd, bijna een kwart van het totaal aantal bedrijven. In Brabant is geen enkel biologisch bedrijf besmet, maar bevinden zich wel meer dan 30 besmette gangbare bedrijven.

Ook dringt de Partij voor de Dieren in een motie aan op de meest veilige manier van mestverwerking. Door langdurige opslag of compostering kan de bacterie onschadelijk gemaakt worden en zich zo niet meer via de mest in het milieu verspreiden. Ook hier geldt weer dat het waarborgen van de volksgezondheid prioriteit nummer één moet zijn, ook al vergt dat de nodige inspanningen en geld.

Gerelateerd nieuws

Voorstellen GS bieden geen oplossing voor problemen intensieve veehouderij

PERSBERICHT - DEN BOSCH, 12 Maart 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant publiceerden gisteren hun reactie op het burg...

Lees verder

CDA, VVD en PVDA: Gezondheid geen leidend principe, economie gaat door

CDA, VVD EN PVDA: GEZONDHEID GEEN LEIDEND PRINCIPE, ECONOMIE GAAT VOOR Den Bosch – 19 maart 2010. Het debat over h...

Lees verder