Partij voor de Dieren onder­steunt scha­lieg­asvrij-verklaring.


27 september 2013

De Brabantse Statenfractie van de Partij voor de Dieren steunt de motie van Provinciale Staten om Brabant schaliegasvrij te verklaren. De partij is pertinent tegen de winning van de fossiele brandstof omdat duidelijk is dat het niet bijdraagt aan een transitie naar duurzame energie maar wel een ingrijpende aantasting van het Brabantse landschap tot gevolg heeft. De motie die van het CDA afkomstig was kreeg tijdens de Statenvergadering ook steun van het PvdA, SP, D66, GroenLinks en 50+. De fracties van de VVD en PVV stemden tegen de motie.

Ondanks dat het Rijk de eindbeslissing heeft over wel of niet boren in Brabant, wil de Partij voor de Dieren een sterk signaal afgeven dat schaliegaswinning absoluut ongewenst is. De partij wees de staten er op dat de structuurvisie waar minister Kamp nu mee bezig is niet is bedoeld om te discussiëren over nut en noodzaak van schaliegas maar slecht een stok wordt om onwillige gemeentes en provincies mee te slaan. De structuurvisie heeft voornamelijk tot doel om locaties voor schaliegasboringen aan te wijzen, waardoor de invloed van provincies en gemeentes wordt ingeperkt.

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben wat betreft schaliegas een adviesrol en kunnen hun wensen kenbaar maken aan het Rijk. Marco van der Wel: ‘’Als Den Haag ondanks onze ernstige bezwaren tóch overgaat tot boren in Brabantse bodem, zegt het Rijk impliciet dat vervuilend, economisch gewin belangrijker is dan duurzame, schone energiebronnen.’’