Partij voor de Dieren ongerust over onzorg­vuldige vergun­ning­ver­lening natuur­ge­bieden


19 augustus 2010

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant maakt zich zorgen over de onzorgvuldige vergunningverlening aan veehouderijbedrijven door het College van Gedeputeerde Staten (GS). Zij wil dat het onderwerp in september op de agenda van Provinciale Staten komt.

Vorige maand werd een door GS verleende vergunning voor uitbreiding van een varkensbedrijf, nabij beschermd natuurmonument Hildsven, nietig verklaard. Het was de tweede keer in korte tijd dat het provinciebestuur werd teruggefloten. De argumentatie om nieuwvestiging van een varkensbedrijf vlakbij Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen toe te staan, werd eveneens door de Raad van State in twijfel getrokken. Deze zaak wordt op dit moment uitgezocht in een bodemprocedure en heeft mogelijk gevolgen voor de houdbaarheid van de onlangs aangenomen Verordening Stikstof en Natura 2000 in Brabant. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant vindt de onzorgvuldigheid waarmee vergunningen verleend worden in tegenspraak met de transitie van de landbouw die het college zegt voor te staan.

Het provinciebestuur verleent vergunningen aan bedrijven, zonder de verplichte toetsing die de Natuurbeschermingswet voorschrijft. Hierdoor draagt de provincie mogelijk bij aan een verdere achteruitgang van van beschermde dier- en plantensoorten en de verslechtering van ons leefmilieu. “Grote veehouderijen stoten veel ammoniak uit met verzuring van natuurgebieden als gevolg. Met een soepel vergunningenbeleid wordt het steeds moeilijker om de nog overgebleven natuur in Brabant te beschermen. Veel provinciaal geld is nota bene in het behoud van deze natuur gestoken. Op deze wijze is dat weggegooid geld en lijkt natuurbescherming op ‘dweilen met de kraan open’”, aldus statenlid Birgit Verstappen. Het college lijkt ook niet gevoelig voor de grote maatschappelijke zorgen over gezondheid van mens en dier. Ondanks de roep op bezinning die Brabanders, waaronder vele agrariërs, uitspraken naar aanleiding van het burgerinitiatief Megastallen-Nee, slaat de balans nog steeds door richting de vee-economie.

Gerelateerd nieuws

Geen zomerreces Partij voor de Dieren Brabant

De provinciale politiek lijkt op een laag pitje te staan, maar achter de schermen gaat het werk...

Lees verder

Partij voor de Dieren verankert steun voor biodiversiteit in structuurvisie

Provinciale Staten debatteerde vandaag over twee belangrijke dossiers, de Structuurvisie Ruimte...

Lees verder