Partij voor de Dieren vindt: Provincie neem belangen omwo­nenden megastal Diessen serieus


24 oktober 2008

De Raad van State heeft op 22 oktober jl. de door de provincie verleende milieuvergunning voor de megavarkensstal in Diessen vernietigd. Als de provincie van mening blijft dat de megastal toch in Diessen moet komen, wil de Partij voor de Dieren wil dat de provincie de hele vergunningsprocedure opnieuw voert. Op deze manier kunnen de omwonenden al hun bezwaren tegen de megastal naar voren brengen.
De Raad van State kan deze bezwaren in een nieuwe procedure volledig toetsen. Nu zijn de bewaren van de omwonenden, die met name gericht waren op de gevaren voor de volksgezondheid, de luchtkwaliteit en de veiligheid, bij de Raad van State niet aan de orde kunnen komen, omdat deze pas in een te laat stadium naar voren zijn gebracht.
De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie de belangen van de omwonenden serieus moet nemen. Met name de laatste tijd wordt volgens de Partij voor de Dieren steeds meer duidelijk dat de gevaren voor de volksgezondheid door de komst van megastallen zeer groot zijn.