Partij voor de Dieren vraagt Brabantse steun voor Grenspark


14 oktober 2014

De Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) vandaag opgeroepen tot actie en vragen gesteld over de financiering van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Aanleiding hiervoor was de noodkreet van het Grenspark over de penibele financiële situatie waarin het zich bevindt; geld voor broodnodige bescherming van dieren en planten is er niet.

De partij heeft onder andere aan GS gevraagd of en wanneer de provincie Noord-Brabant voornemens is financiële steun te verlenen aan het Grenspark, en of zij zich wil inzetten om de Vlaamse overheid ertoe wil bewegen hetzelfde te doen. Het Grenspark is een gebied met zeldzame natuurwaarden en een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische betekenis. Zonder extra inzet van de provincie dreigt ook de bijdrage van de Vlaamse overheid in het water te vallen.