Provincie smijt geld over de balk in 'De Hilver'


31 mei 2012

Het nieuwe beheer in natuurgebied 'De Hilver' zorgt in plaats van ondersteuning voor een bedreiging voor de unieke natuur. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant constateert dat er schadelijke agrarische werkzaamheden uitgevoerd worden. Waterschap de Dommel verstoort het waterpeil. Een groot deel van de gruttopopulatie is verdwenen. De partij roept Gedeputeerde Van den Hout in een brief op om de betrokken partijen ter verantwoording te roepen. Statenlid Marco van der Wel: 'In deze tijd waar geld voor natuurbeheer schaars is, mag de provincie geen geld over de balk smijten maar zou het juist extra zorgvuldig moeten inzetten. Het is ronduit stuitend dat er binnen een jaar allerlei ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die een bedreiging vormen voor de natuur in het gebied. '

De provincie investeerde veel geld in de aankoop en inrichting van het voormalige landinrichtingsgebied. Zo werd de Reusel verondiept en in zijn oorspronkelijke meanderende loop teruggebracht, en werd er land afgegraven om schraallanden te maken voor onder andere weidevogels. Vorig jaar is het gebied opgeleverd en overgedragen aan de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap). Staatsbosbeheer schakelde vervolgens een groep agrariërs in om het gebied te gebruiken en beheren. Een deel van het gebied is weidevogelreservaat, de grootste gruttopopulatie van Brabant leeft in de Hilver.

De brief somt de misstanden in het gebied op. Staatsbosbeheer verkwanselt het beheer door agrariërs toe te staan om beschermd gebied te laten omploegen, met raaigras in te zaaien en te bemesten met kunstmest. Ook is vastgesteld dat in de broedperiode vee is ingeschaard, en dat daartoe nesten zijn opgespoord en van een markering zijn voorzien, met ernstige verstoring tot gevolg. Verder is geconstateerd dat er door Waterschap De Dommel dammen in de Reusel zijn aangelegd, terwijl eerder voor veel geld stuwen werden weggehaald om een natuurlijke beek te realiseren.

De Partij voor de Dieren is van mening dat al deze handelingen lijnrecht tegen het noodzakelijke natuurbeheer in gaan. De provincie zou er op toe moeten zien dat de terreinbeherende organisaties de beheersmaatregelen uitvoeren die overeenkomen met de natuurdoelen in ‘De Hilver’. Waterschap De Dommel moet worden aangesproken op haar illegale dammen. Deze zijn volgens de partij in strijd met de gemaakte afspraken en de Flora- en Faunawet.

U kunt de brief hier inzien.