Vraag aan OM om verdui­de­lijking jacht­wet­geving


22 mei 2012

De fractie Partij voor de Dieren vraagt aan het OM te Breda om het jagen zonder jachtakte strafbaar te stellen en of de wetgeving inzake de jachtvergunningen kan worden aangescherpt.

Met enige regelmaat ontvangt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant informatie over jagers die bij controle hun jachtakte niet bij zich dragen of deze op eerste vordering niet kunnen of willen tonen. Deze jagers beroepen zich op artikel 38 van de Flora- en Faunawet waaruit tekstueel zou op te maken zijn dat het niet wettelijk verplicht is om een jachtakte bij zich te dragen. Tevens zou het ‘niet kunnen tonen’ van een jachtakte niet strafbaar zijn. De Partij voor de Dieren vindt dat hierdoor een buitengewoon gevaarlijke en onwenselijke situatie is ontstaan.

De jachtakte bevat in de bijlage de wapenvergunning. Wanneer het wettelijk niet verplicht is voor jagers om hun jachtakte bij zich te dragen, dragen zij dus ook hun wapenvergunning niet bij zich. Onze fractie vindt dat hierdoor een gevaarlijke situatie is ontstaan omdat het de mogelijkheid schept voor personen om zich in de openbaarheid te vertonen met een jachtgeweer zonder daarvoor een vergunning te hebben. Het bevoegde gezag kan bij een controle immers niet nagaan of deze persoon gerechtigd is om het wapen bij zich te dragen.

In de wapenvergunning staat tevens genoteerd welke wapens een jager bij zich mag dragen. Om die reden bevat elk wapen drie unieke nummers; op de loop, op de kolf en op de grendel van het geweer. Alle drie de nummers moeten overeenkomen met de nummers in de wapenvergunning. Wanneer het niet verplicht is voor jagers om hun jachtakte bij zich te dragen, kan ook niet worden gecontrolleerd of er gejaagd wordt met een illegaal, aangepast of andermans wapen. Ook dat kan het bevoegde gezag bij een controle niet nagaan, hoewel deze situaties in de wet strafbaar zijn gesteld.

De fractie refereert in deze brief naar de wetgeving aangaande het rijbewijs en de visakte. De wetgever heeft het verboden om te rijden zonder rijbewijs en te vissen zonder visakte. In beide gevallen wordt in dat geval een proces-verbaal opgemaakt. De Partij voor de Dieren vindt het logisch dat jagen zonder jachtakte en dus zonder wapenvergunning, eveneens strafbaar is en expliciet verplicht wordt gesteld.

U kunt de brief aan het OM hier inzien.