PS Brabant stemmen tegen Natuur­ak­koord


9 december 2011

DEN BOSCH, 9 DECEMBER 2011. De Provinciale Staten Noord-Brabant behandelden vandaag zowel het advies van de commissie Van Doorn over de toekomst van de intensieve veehouderij, een statenvoorstel over de toekomst van het Brabantse platteland, en het decentralisatieakkoord Natuur. Deze drie statenvoorstellen zijn cruciaal voor de toestand en toekomst van natuur, dier en mens in Brabant. Ook werd gesproken over het Life Sciences Park in Oss. Tegen alle verwachting in werd het decentralisatieakkoord Natuur afgestemd. Onenigheid in de SP fractie leidde tot een hoofdelijke stemming waarbij 27 statenleden tegen het akkoord stemden en 25 voor.

De vergadering begon met een discussie over het Life Sciences Park in Oss. Opnieuw wilde geen van de andere partijen uitspraken doen over een proefdiervrij Life Sciences Park. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie geen (financiële) steun moet verlenen aan bedrijven die dierproeven willen gaan uitvoeren op het park. De provincie zou alleen nog plaats moeten bieden aan bedrijven die gebruik maken van alternatieven voor dierproeven. Dat in het beleidsstuk nergens een passage is opgenomen over het beleid aangaande proefdieren is een grote misstap. Bovendien zijn er plannen voor de nieuwvestiging van een fokcentrum voor knaagdieren in Schaijk, dat waarschijnlijk dieren gaat leveren aan het Life Sciences Park. Dat maakt het imago van de provincie Brabant er bepaald niet diervriendelijker op.
Van Doorn en de toekomst van stad en platteland

Dhr. Van Doorn begon enkele maanden geleden zijn betoog met de woorden ‘Het dier staat centraal’. Heel even gloorde er een vonkje hoop. Die hoop werd echter al snel de grond in geboord, toen bleek dat Van Doorn geen enkele concrete verbetering voor dierenwelzijn aandraagt, de deur voor verdere schaalvergroting open laat staan, en alle verantwoordelijkheid aan de veeindustriesector zelf wil overlaten. De Partij voor de Dieren vindt dat het advies van de commissie van Doorn weinig concreet is en onethish is. Het voorstel voor provinciaal beleid naar aanleiding van dit advies dat vandaag voorlag, is zo mogelijk nog minder concreet. Er wordt geen enkele aandacht besteed aan de ware oplossingen: veel minder dieren houden, stoppen met produceren voor de wereldmarkt en alleen nog ruimte geven aan diervriendelijke, kleinschalige en biologische veehouderij. Dierenwelzijn, volksgezondheid, leefbaarheid en landschap zijn al tientallen jaren geofferd ten koste van financiële kortetermijngewin. Ook burgers worden niet gehoord, terwijl betrokkenheid van de bewoners van het platteland bij een duurzame toekomst cruciaal is. Een meerderheid van de Staten en het college van GS lijkt echter nog te geloven in sprookjes, een motie van de PvdD om te komen met een beter doordacht statenvoorstel werd afgewezen.

Decentralisatieakkoord Natuur

Staatssecretaris Bleker heeft de provincies met de rug tegen de muur gezet door hen te confronteren met een bezuiniging van 600 miljoen (70%) op natuurbeleid. De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) moet kleiner, natuurgebieden moeten worden verkocht en voor de nog overblijvende natuur worden alleen nog de magere Europese beschermingsregels nagestreefd. Met dit decentralisatieakkoord wil Bleker vervolgens de verantwoordelijkheid voor dit onuitvoerbare beleid naar de provincies overhevelen. Fractievoorzitter Van der Wel drong er bij de andere fracties nogmaals met klem op aan om tegen dit akkoord te stemmen, ondanks het alternatief van een noodwet waar Bleker mee dreigt. De biodiversiteitsdoelstellingen en –verplichtingen kunnen met een afgeslankt natuurbeleid onmogelijk behaald worden, veel dieren zullen de dupe worden van deze immorele bezuinigingen omdat hun leefgebied kleiner wordt of zelfs geheel verdwijnt. Bovendien haalt Nederland met dit akkoord de internationale natuurdoelen niet, en dat terwijl Nederland nu al onderaan staat in Europese ranglijsten. Een akkoord waar provincies verantwoordelijk worden zonder de bijbehorende middelen is pure afbraak van al hetgeen in de afgelopen tientallen jaren bereikt is. Van der Wel: “Idealen zijn de waarde van het leven, soms moet je door een diep dal, of van mijn part door de goot als je je idealen niet wilt verloochenen, maar daar kun je ook sterker uitkomen. Instemmen met een immoreel akkoord als dit is onmogelijk voor elke rechtgeaarde natuurliefhebber. Wij zijn erg blij dat de Staten van Noord-Brabant dit duidelijke signaal naar het Rijk hebben afgegeven. Genoeg is genoeg!”
De gedeputeerde heeft gedurende de dag enkele malen de uitspraak gedaan dat Brabant van plan is hoe dan ook de volledige EHS zelf te gaan realiseren. Een motie waarin de Partij voor de Dieren PS en GS opriep om zich in ieder geval duidelijk te committeren aan een volledige aanleg van de EHS, onafhankelijk van het rijksbeleid, werd daarmee overbodig.


U kunt de bijdragen van vandaag hier terugvinden.

.