Q-KOORTS


2 april 2008

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS op grond van artikel 3.2 van het Reglement van Orde. 14 -2-2008.

Q-Koorts; 80 Brabanders ziek in 2007, hoeveel in 2008?
Sinds mei van 2007 is er een forse en uitzonderlijke toename geweest van ziektegevallen van Q-koorts bij mensen in Noord-Brabant. Een verband met grootschalige geitenhouderij wordt verondersteld. Het gaat hier om grote geitenhouders waar honderden tot meer dan 1.000 geiten worden gehouden in potstallen, waar de mest zich maanden kan ophopen. Die mest kan andere dieren besmetten maar ook mensen door verwaaiing. Vooral in Noord-Brabant zien we deze intensieve geitenhouderij met genoemd risico vandien.
Meestal treedt de ziekte in de lammerperiode op. Vanaf 2005 is bij een toenemend aantal geitenbedrijven in Noord-Brabant het voorkomen van Q-koorts vastgesteld (13 bedrijven, volgens de gezondheidsdienst voor dieren, de GD).

De bacterie Coxiella burnetii die de Q-koorts veroorzaakt is alom in de wereld aanwezig, maar het is tevens een ziekte die maar sporadisch bij de mens voorkomt, ook in Nederland. De afgelopen jaren tot 2007 gemiddeld 5 tot 10 gevallen per jaar in heel Nederland.
De tijdelijke toename van de ziekte in Brabant hangt mogelijk samen met de extreme lange periode van droogte in die periode. Bekend is dat de Q-koorts bacterie vooral via verwaaiing (stof van uitgereden besmette mest) over kilometers afstand besmettelijk kan zijn.

Q-koorts blootstelling kan ook met het werk samen hangen en de ziekte kan ernstige gevolgen hebben voor zwangere vrouwen en volwassenen met bepaalde hartklachten. Huisartsen en verloskundigen zijn in 2007 met een speciaal schrijven op de hoogte gebracht.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze uitbraak door de GGD, het RIVM en de GD. Aangezien het ziektebeeld erg op dat van een acute longontsteking lijkt, denkt men vaak eerst aan andere ziekteveroorzakers zoals legionella. Het is gebleken dat er in 2007 ruim 80 mensen ziek zijn geweest in Noord-Brabant als gevolg van Q-koorts waarvan velen ernstig met een ziekenhuisopname. Er was een concentratie van ziektegevallen in de regio oostelijk Noord-Brabant in en om Herpen.

In relatie tot bovenstaande vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant zich af of deze situatie zich in 2008 opnieuw kan voordoen?

Daarom heeft zij de volgende vragen.

1. Kunt u aangeven of er in Noord-Brabant maatregelen genomen worden om in 2008 opnieuw verspreiding van Q-koorts en menselijke ziektegevallen te voorkomen?

2. Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en op basis waarvan meent u dat niet-handelen geen gevaar voor de volksgezondheid betekent?

3. Deelt u de mening dat de intensieve geitenhouderij in het dichtbevolkte Noord-Brabant steeds grotere risico’s teweeg brengt voor de volksgezondheid? Zo ja, op welke wijze wilt u deze risico’s aanpakken en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet? Wat wijst er volgens u op dat uitbraken van een dierziekte zoals Q-koorts geen potentiële gevaar vormt voor de volksgezondheid?

Bronnen:
1. Promed. 9 augustus 2007.Q-fever-Netherlands;
2. Gezondheidsdienst voor dieren, www.GD.nl;
3. Eurosurveillance report. Q-fever outbreak in the Netherlands: a preliminary report. Karagiannis I., Morroy G., Rietveld A., Horrevoets A.M.,
Hamans M., Francken P., Schimmer B. Eurosurveillance weekly releases 2007 > volume12/Issue 8. 9 augustus 2007;
4. diverse krantenartikelen in onder meer het Brabants Dagblad.

Antwoord Gedeputeerde Staten 18 maart 2008:

1. Wij verwijzen u naar de beantwoording van de vragen van
kamerlid Thieme door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 25 oktober 2007.
www.minvws.nl/kamerstukken/pg/2007/antwoorden-op-kamervragen-van-thieme-over-de-gevaren-van-q-koorts-voor-mensen-en-dieren.asp
2. Zie antwoord op vraag 1. Aanvullend hierop heeft LTO Melkgeitenhouderij aangegeven dat onder andere het informeren van veehouders over het verminderen van besmettingsrisico’s op dit moment als maatregel wordt genomen om nieuwe verspreiding van Q-koorts te voorkomen.
3. Op grond van de huidige wet- en regelgeving zien wij geen aanleiding ons beleid te wijzigen. Zie antwoord op vraag 1.

Verder verwijzen wij ook naar de antwoorden gegeven door vertegenwoordigers van de GGD op de studiedag voor de Cie RM op 7 maart 2008.

---