Scha­lieg­as­bo­ringen in Brabant? Beter van niet!


10 mei 2011

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over schaliegasboringen in de provincie Brabant. Experts waarschuwen dat door het breken van de harde aardlaag grondwater vervuild kan raken met chemische stoffen en dat het gewonnen gas in het drinkwater terecht kan komen. Afgelopen januari lekte er al een waterige vloeistof uit een boorput bij Pennsylvania. Dit ondanks de zware controle en veiligheidsmaatregelen van het Canadese bedrijf dat de boringen exploiteert. Als gevolg daarvan werd de exploitatie in heel Noord-Amerika voor de duur van acht dagen stopgezet.

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft op 19 januari j.l. al vragen gesteld over het boren naar schaliegas in Noord-Brabant. De provincie stelt in haar antwoorden dat de provincie toestemming heeft verleend voor proefboringen omdat de beoogde boorlocaties in Boxtel en Haaren buiten de boringsvrije zone (BVZ) liggen.
Ook stelt de provincie dat zij slechts een adviserende functie heeft gehad en niet bevoegd is om veiligheideisen te stellen aan het boren naar schaliegas.
De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie over moet gaan op een moratorium op schaliegasboringen, ook voor de proefboringen in Boxtel en Haaren, tot dat er meer duidelijkheid is over de risico’s. Daarvoor zou zij een verzoek moeten indienen bij het ministerie van EL&I.

Overigens ziet de Partij voor de Dieren geen aanleiding om te boren naar schaliegas (oftewel aardgas). Het bestendigt juist het gebruik van fossiele brandstoffen en de lokale bewoners in Brabant blijven met de mogelijke gevolgen zitten. De kosten voor de boringen, zo’n 25 miljoen euro per boring, zouden beter gebruikt kunnen gebruiken voor investeringen in zonnepanelen! Dat zou pas echt duurzaam en toekomstgericht zijn. Een informatie avond waar de de provincie aankondigt dat ieder huis in Boxtel en Haaren een zonnepaneel krijgt wonen we graag bij!

Binnenkort verschijnt op deze site een opinie artikel over schaliegasboringen.

De statenvragen en antwoorden zijn te vinden op de site van de provincie: http://iturl.nl/snswH