Schrif­te­lijke vragen gezondheid en veehou­derij


7 oktober 2011

De fractie dient vandaag schriftelijke vragen in aan Gedeputeerde Staten over veehouderij, luchtwassers en gezondheid.

Ondanks de beloofde strengere controle en handhaving op het correct gebruiken van luchtwassers neemt de overlast door veehouderij in het buitengebied toe, vooral 's avonds en in het weekend is de stank onverdragelijk. Het vermoeden bestaat dat de luchtwassers dan uit en / of de luiken open worden gezet. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om opheldering en wil graag weten of de situatie rondom luchtwassers verbeterd is na het vernietigende evaluatierapport uit 2009.

Uit de stallen komt naast stank veel fijnstof vrij, waaraan bacteriën en virussen kleven, met gevaar voor de volksgezondheid. Uit het eerder dit jaar gepubliceerde rapport over de gezondheidseffecten van de veehouderij op omwonenden bleek al dat er in de omgeving van veebedrijven meer longontsteking voorkomt. Helaas was de opzet van het onderzoek beperkt, zo werd er maar op vier meetpunten gemeten en werd de invloed van micro-organismen zoals ESBL's, MRSA en E-coli niet meegenomen. De fractie wil daarom graag van het provinciebestuur weten welk belang zij hecht aan de gezondheid van alle inwoners van Brabant, gegeven de fraude met luchtwassers en de zeer hoge veedichtheid in Brabant.

In de rapporten van Van Doorn en Alders wordt gesproken over 'duurzame' en 'toekomstbestendige' veehouderij. Echter een afname van het aantal dieren in Brabant wordt niet als oplossing gepresenteerd, en op een betere bescherming tegen de invloeden van de veehouderij voor de bevolking wordt niet ingegaan. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de provincie haar beleid aan gaat passen en de belangen van dieren en mensen voorop stelt, zodat Brabant niet langer wordt uitgebuit voor de produktie van goedkoop vlees voor de wereldmarkt.

U kunt de vragen hier inzien.