Statenlid Birgit Verstappen stelt vragen aan het provin­cie­be­stuur n.a.v. de weigering van het provin­cie­be­stuur een eerder verleende uitbrei­dings­ver­gunning aan een varkens­be­drijf in Deurne in te trekken.


15 augustus 2007

Ons statenlid Birgit Verstappen heeft vragen aan het provinciebestuur gesteld n.a.v. de weigering van het provinciebestuur een eerder verleende uitbreidingsvergunning aan een varkensbedrijf in Deurne in te trekken. Het provinciebestuur legt daarmee een advies van de provinciale hoor- en adviescommissie naast zich neer. Deze vindt dat de provincie de vergunning moet intrekken omdat die gebaseerd is op een eerdere, door de gemeente Deurne verleende vergunning waarbij de habitattoets niet is verricht. Dit is een toets die men verplicht is uit te voeren en waarmee men bekijkt of de ammoniakuitstioot van een bedrijf tot verdere vermesting en verzuring leidt van gebieden die zijn aangewezen als beschermd natuurmonument. De vee-uitbreiding is daarmee illegaal.

De gemeete Deurne is echter niet de enige gemeente die de habitattoets niet heeft verricht. Het zou om duizenden bedrijven gaan! De provincie is bang dat als zij de vergunning intrekt er schadeclaims volgen van duizenden boeren. Veel bedrijven zullen dan minder vee moeten gaan houden, uitbreidingen zijn nauwelijks meer mogelijk. Een en ander kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de uitbreidingsmogelijkheden van de bio-industrie in Noord-Brabant!

Uit dit voorbeeld blijkt ook hoe belangrijk het is dat burgers aan gemeentes vragen om toetsing op de Natuurbeschermerswet. Hier ligt een taak voor al onze actieve vrijwilligers!!


Statenvragen van de PvdD Statenfractie Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

’s-Hertogenbosch 8.08.2007

1. Kent u het bericht ‘Vrees schadeclaims duizenden boeren ?

2. Bent u zich ervan bewust dat de Deurnse Peel sinds 1980 beschermd natuurmonument is met als gevolg dat toename van milieuschade aan dit hoogveengebied is verboden?

3. Deelt u de mening van de provinciale hoor- en adviescommissie dat Aldenzee in 2004 illegaal heeft uitgebreid, aangezien de gemeente Deurne heeft nagelaten de verplichte habitattoets uit te voeren d.w.z. niet onderzocht heeft of de ammoniakuitstoot van dit bedrijf tot verdere vermesting en verzuring van de Deurnse Peel leidt? Zo neen, waarom niet?

4. Heeft u op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) een vergunning verleend aan de scharrelvarkenshouderij Aldenzee, en heeft u deze vergunning gebaseerd op de uit 2004 daterende (illegale, zonder habitattoets uit te voeren) milieuvergunning indertijd verleend door de gemeente Deurne? Zo ja, was u zich ervan bewust dat deze milieuvergunning in 2004 verleend was zonder verplichte habitattoets? Zo ja, deelt u de mening dat u hierdoor onrechtmatig handelen van gemeentes stimuleert en zelfs stilzwijgend legaliseert?

5. Bent u bereid tot intrekking over te gaan van de verleende vergunning aan Aldenzee nu deze gebaseerd is op een illegale gemeentelijke milieuvergunning (verleend zonder uitvoering van de verplichte habitattoets) zoals geadviseerd door de provinciale hoor- en adviescommissie? Zo neen, waarom niet?

6. Is het waar dat de gemeente Deurne in deze geen uitzondering is en dat er vele vergunningen verleend zijn voor vee-uitbreidingen zonder dat daarbij de verplichte habitattoets is uitgevoerd? Kunt u aangeven om welke bedrijven en welke gemeenten het hier handelt?

7. Kunt u aangeven hoeveel vergunningen op grond van de Nb-wet de provincie heeft verleend aan bedrijven op basis van gemeentelijke vergunningen waarbij nagelaten is de habitattoets uit te voeren?

8. Kunt u aangeven wat de milieuschade is die hierdoor wordt geleden? Zo neen, bent u bereid hiernaar onderzoek in te stellen?

9. Is het waar dat u vreest dat indien u actie onderneemt en vergunningen intrekt er schadeclaims gaan volgen van duizenden varkens- en kippenboeren uit heel Brabant? Om welke bedragen handelt het dan?

10. Deelt u de mening dat de provincie geen vergunningen kan verlenen op basis van illegale gemeentelijke vergunningen, dat m.a.w. het aan de provincie is om te controleren of eerder verleende vergunningen conform gemaakte afspraken worden verleend, dit om in de toekomst schadeclaims te voorkomen?

In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet,

Dr. B. Verstappen fractievoorzitter PvdD