Succes in de staten: meer aandacht voor biodi­ver­siteit in Agenda van Brabant en subsidie schaaps­kuddes veilig­ge­steld.


11 juni 2010

De Partij voor de Dieren heeft vandaag met succes biodiversiteit hoger op de financierings- en uitvoeringsagenda van Noord-Brabant gepositioneerd. Tijdens het debat over de Agenda van Brabant, een document dat de strategie voor de toekomst aangeeft op gebied van economie en ruimte, diende de PvdD drie amendementen en twee moties in.

Schaapskuddes


Door zwel de PvdA als de PvdD waren moties voorbereid voor het behoud van de Brabantse schaapskuddes. Na samenvoeging werd er unaniem een motie aangenomen waardoor een structurele subsidie in de voorjaarsnota wordt opgenomen ten laste van het programma natuurbeheer. De PvdD pleitte voor het erkennen van schaapskuddes als de meest ecologisch verantwoorde en duurzame manier van natuurbeheer, dat ook dusdanig gefinancierd dient te worden. Met de toezegging van de subsidie is de toekomst van acht schaapskuddes voorlopig veilig gesteld. De kuddes bestaan overwegend uit Kempische heideschapen, een zeer oud, Brabants schapenras, aangepast aan de schrale heide- en bosgebieden. De schaapskudden zorgen voor de kwalitatief meest hoogwaardige vorm van natuurbeheer voor de in Brabant zo talrijk aanwezige soortenrijke heidegebieden en andere groengebieden. Begrazing door schapen heeft een enorme ecologische meerwaarde boven plag- en maaimachines die een verre van duurzaam maanlandschap achterlaten. De schapen zijn een meer gespecialiseerd en kosteneffectief beheerinstrument. Ook dragen ze bij aan de biodiversiteit: een trekkende schaapskudde zorgt voor uitwisseling en verspreiding van vele plantensoorten. Bovendien hebben de kuddes een niet te onderschatten meerwaarde voor recreanten en als educatief middel.

Een tweede motie, waarin de Partij voor de Dieren Gedeputeerde Staten opriep de voorgestelde bezuinigingen op natuur- en milieutaken te schrappen en juist extra investeringen en inspanningen te doen op dit gebied werd verworpen.


Biodiversiteit, natuur en milieu


De Partij voor de Dieren diende drie amendementen in die allen werden aangenomen. De tekst van de Agenda van Brabant werd dusdanig geamendeerd dat zowel bij de kerntaken als investeringsdomeinen natuur en milieu nu een volwaardige plaats krijgen.
In de overweging dat biodiversiteit een kernwaarde is werd de noemer ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder toegelicht. Hieronder wordt nu natuur, landschap, water-, bodem- en luchtkwaliteit, behoud en versterking van biodiversiteit en gezonde eco-systemen, milieu en energie en plattelandsbeleid geschaard.
In de overweging dat de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving mede afhankelijk is van schoon water, schone lucht en bodem, soortenrijkdom en deze zaken samen met natuur en landschap onder de huidige omstandigheden prioriteit verdienen werd ook op de investeringsdomeinen de tekst aangepast. Met de aangenomen wijziging is nu bepaald dat investeringen gericht te zijn op de structuurversterking en verduurzaming van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving, waarbij als eerste punt natuur en landschap, waaronder met name water-, bodem- en luchtkwaliteit, behoud en versterking van biodiversiteit en gezonde eco-systemen genoemd zijn.

Met het derde amendement werd de bewering uit de Agenda van Brabant dat in Brabant economische groei 'in balans' zou zijnmet sociale, culturele en ecologische doelstellingen betwist. De Partij voor de Dieren wilde opgenomen zien dat juist water- en luchtkwaliteit en biodiversiteit erg zwakke punten zijn in onze provincie en dat er dus geen sprake is van balans. Een lange discussie volgde over het al dan niet in balans zijn van Brabant. Uiteindelijk werd het amendement aangepast en aangenomen, ironisch genoeg net niet unaniem omdat ons statenlid Birgit Verstappen het oneens was met de zinssnede 'in balans' die de andere partijen graag opgenomen zagen. Echter, met het expliciet noemen van de slechte kwaliteit van water, lucht en biodiversiteit zijn voorwaarden geschapen voor de aanpak van deze problemen, en zal bij economische ontwikkelingen beter gekeken worden naar de ecologische factoren.

De tekst van de definitieve amendementen en moties is na te lezen op:

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvd=20100611

Gerelateerd nieuws

Nieuw handhavingsteam voor het buitengebied

Er is een nieuw handhavingsteam voor het buitengebied in het leven geroepen. Het betreft hier klachten die betrekking hebbe...

Lees verder

Petitie tegen het fokken en houden van roofvogels door particulieren

Teken de PETITIE tegen het fokken en houden van roofvogels door particulieren: http://roofvogels.petities.nl Volgers va...

Lees verder