Te veel ondui­de­lijk­heden over ganzen­ak­koord!


10 december 2012

De Partij voor de Dieren vindt dat er veel te veel onduidelijkheden zijn in het ganzenakkoord. Het ganzenakkoord is gesloten tussen de provincies en de ganzen 7. In het akkoord staat dat het gebruik van CO2 als bedwelmingsmiddel als een onmisbaar instrument wordt gezien. De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het bedwelmen en doden van ganzen en de statenfractie in Brabant heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

De Partij voor de Dieren wil weten of onder bedwelmen het doden van ganzen wordt verstaan. Verder komen in het nieuwe akkoord de huidige foerageergebieden voor trekganzen te vervallen en worden de gebieden vervangen door rustgebieden. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant wil precies weten wat voor gevolgen dat heeft voor de ganzen. In het akkoord staat ook dat agrariërs die schade ondervinden van de ganzen, voor 130% worden gecompenseerd. De Partij voor de Dieren wil weten waarom dat het geval is.

Statenlid Marco van der Wel: “Wij waren niet op de hoogte van de onderhandelingen tussen de provincies en de ganzen 7. Wij vinden het onaanvaardbaar dat we instemmen met het bedwelmen van ganzen. Wij zijn van mening dat de Provinciale Staten het onderwerp ganzen eerst moet bespreken voordat enig akkoord wordt gesloten!”.

Ganzen 7 bestaat uit de 12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), LTO Nederland, Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.

U kunt de vragen hier inzien.