Treurige Brabantse Veror­dening ruimte 2014


12 februari 2014

Op vrijdag 7 februari werd de nieuwe ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant besproken. Het resultaat was ronduit teleurstellend.

Uitbreiden mag!
Noord-Brabant heeft de hoogste veedichtheid van Europa, maar toch ging een meerderheid van de politiek akkoord met groei van de veehouderij. De agrariër mag nog steeds uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van dieren, de natuur en de volksgezondheid. Laten we voorop stellen dat de Partij voor de Dieren tegen de intensieve veehouderij is en uitbreiding absoluut niet wenselijk vindt! Megastallen Nee!

Geen dierenwelzijn in zorgvuldige veehouderij
Op het gebied van dierenwelzijn heeft de Partij voor de Dieren als altijd het hoogste woord gevoerd tijdens de Statenvergadering. Zo hebben we met een amendement geprobeerd om het aspect dierenwelzijn in de definitie van zorgvuldige veehouderij te krijgen. Want zeg nu zelf, wat is een zorgvuldige veehouderij zonder dierenwelzijn? Vreemd genoeg klonk dit voor de meerderheid in de Staten niet logisch en werd ons amendement niet aangenomen; zelfs ons amendement voor het hanteren van ten hoogste één bouwlaag in een veehouderij kreeg geen kans.

Investeren in poep
VVD, CDA en SP hebben geen bezwaar tegen het bouwen van mestvergistingsinstallaties in Brabant. Onze fractie heeft een amendement ingediend om te voorkomen dat er subsidie wordt verstrekt aan de bouw van mestvergisters. Doordat bovenstaande drie partijen tegen ons amendement stemden, kan de provincie nu investeren in mestvergisting; een niet-duurzame vorm van energieopwekking.
Ook hebben we, zonder succes, geprobeerd om mestvergisters in een andere milieucategorie te krijgen. Een andere milieucategorie betekent dat de mestfabrieken niet meer op eenvoudige industrieterreinen mogen staan, zodat de mestfabrieken minder gevaar opleveren als ze ontploffen. Dit is in het verleden meerdere malen gebeurd.

Meer stank en stof
Veehouderijen mogen in de nieuwe Verordening Ruimte meer geur uitstoten. De normen voor de geurbelasting zijn namelijk aangepast en opgerekt. Onze fractie heeft geprobeerd dat besluit tegen te houden, maar kreeg helaas niet genoeg steun van andere fracties. Verder is op het laatste moment ingestemd met een voorstel van CDA en VVD om geen strengere normen voor stof op te nemen in het provinciaal beleid. Met steun van de PVV werd het voorstel aangenomen.

Meer kans op ziekten
Het is ons gebleken dat een meerderheid in de provinciale politiek geen prioriteit geeft aan volksgezondheid. Onze fractie diende tijdens de Statenvergadering een amendement in om geen uitbreidingsvergunningen meer te verlenen aan pluimvee- en varkensbedrijven die binnen 1 kilometer van elkaar liggen. Weer stemde een meerderheid tegen ons amendement terwijl in de vorige statenperiode de SP een dergelijk voorstel met ons heeft ingediend. Dit vinden wij onbegrijpelijk omdat pluimveebedrijven en varkensbedrijven die binnen 1 kilometer van elkaar liggen, een hogere kans hebben op een uitbraak van ziekten.

Urgentiegebieden zijn niet urgent
Een ander besluit waar de Partij voor de Dieren zich zorgen over maakt, is het aanwijzen van de zogenoemde urgentiegebieden. Dit is een provinciaal eufemisme, want wij noemen deze gebieden overbelast. In deze gebieden mag een veehouderij alleen onder strengere voorwaarden worden uitgebreid. Onze eerste zorg is dat in deze gebieden alleen wordt gekeken naar geur, fijnstof en beleving van bewoners en niet naar schade aan de natuur of de kans op uitbraak van dierziekten. Onze tweede zorg is dat de gemeenten (overigens pas in september!) bepalen welke gebieden urgentiegebieden worden, en niet de provincie. Daardoor heeft de provincie veel minder invloed op het proces en is de kans groter dat gemeenten het traject zullen traineren. De amendementen die wij indienden om zelf gebieden aan te wijzen en meer factoren mee te nemen werden weggestemd.

Kortom; bouwblokken mogen ten volle benut worden en in sommige gevallen zelfs groter worden dan 1,5 hectare en voor de dieren; voor de natuur en de mensen die letterlijk ziek worden van de stank en stof wordt niets gedaan. De veehouderij heeft eens te meer overwonnen op wat echt waarde heeft: een goede leefomgeving voor mensen en dieren.

Gerelateerd nieuws

Controle Brabantse uitstootrechten veehouderij

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant wil een maandelijkse monitoring van de vergunde uitstoot van fijnstof , geur en amm...

Lees verder

Opinie: Hoe het verder moet met de intensieve veehouderij?

Februari 2014 Vrijdag 7 februari nam de provincie besluiten over de toekomst van de Brabantse veehouderij, waaronder de Braba...

Lees verder