Verslag Provin­ciale Staten­ver­ga­dering 7 november 2008


6 november 2008

Begrotingsdebat 2009

Op 7 november 2008 vergaderde Provinciale Staten over de begroting 2009 van de Provincie Noord- Brabant. De behandeling van de begroting is hét moment waarop partijen voorstellen kunnen doen die direct invloed hebben op het beleid van de Provincie en de uitvoering daarvan. Voorafgaand aan de vergadering is er een levendig overleg tussen statenleden van verschillende partijen. Een ieder probeert voldoende stemmen te krijgen voor zijn of haar motie of amendement. Als een amendement aangenomen wordt door de Provinciale Staten dan is dit een besluit dat bindend is voor de uitvoerders, Het College van Gedeputeerde Staten. De inhoud van een amendement móet door Gedeputeerde Staten uitgevoerd worden. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring of uitspraak van een statenlid of fractie over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of een verzoek aan Gedeputeerde Staten gericht wordt. Een motie is geen concreet besluit met bijbehorende juridische status. Een motie heeft een meer politieke betekenis. Als een motie aangenomen wordt betekent dit bijvoorbeeld niet dat een gedeputeerde verplicht is te doen wat in de motie staat. Als een gedeputeerde een motie die door Provinciale Staten is aangenomen, naast zich neerlegt kan dit wel leiden tot een vertrouwensbreuk; een motie van wantrouwen kan het gevolg zijn. En een (aangenomen) motie van wantrouwen is nu net die ene motie die een gedeputeerde niet naast zich neer kan leggen…


Amendementen

In de vergadering werden 11 amendementen ingediend. De Partij voor de Dieren was bij 3 amendementen mede-indiener.

Zo heeft de Partij voor de Dieren bijgedragen aan het verlengen van het voortbestaan van het tijdschrift Brabant Cultureel. Doordat we Jasper Mikkers, initiatiefnemer van de actie, adviseerden over de timing van bepaalde acties en hem relevante informatie verstrekten, was hij in staat om op de juiste tijd bij de statenleden aandacht te vragen voor het behoud van Brabant Cultureel. De mix van goede timing en juiste woorden bleken een succesvolle cocktail want de PvdA diende tesamen met ons, de SP en de VVD een amendement in dat werd aangenomen. Op de website http://www.tilburgz.nl/dossierBC/08-20-08 is te lezen hoe de Partij voor de Dieren als eerste reageerde op de noodkreet van de heer Mikkers om Brabant Cultureel te behouden.

De Partij voor de Dieren heeft ook een amendement mee-ingediend dat extra geld toekende aan intensivering van lokaal hulpaanbod voor jeugd. Het amendement is aangenomen. Met uitzondering van de VVD stemden alle partijen voor. Tenslotte hebben we een amendement mee-ingediend voor het inzetten van extra middelen voor de restauratie van Brabantse monumenten. Dit amendement is unaniem aangenomen.


Moties

In de vergadering werden in totaal 43 moties ingediend. Het Statenlid Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren diende er 9 in! Ze nam daarmee 21% voor haar rekening. De totale verdeling was: CDA 3, VVD 6, PvdA 5, SP 14, GL 3, Partij voor de Dieren 9, D66 1.


De Partij voor de Dieren diende een motie mee in waarin Gedeputeerde Staten verzocht werd op korte termijn met voorstellen te komen voor aanpak van knelpunten grondverwerving EHS waarbij volledige schadeloosstelling het uitgangspunt is en, eveneens op korte termijn, hierover overleg te voeren met maatschappelijke groeperingen. SP stemde als enige partij tegen deze motie. Aangezien grond alleen maar duurder wordt, vindt de Partij voor de Dieren dat het zaak is nú actief grond te verwerven.

Verder heeft de Partij voor de Dieren nog een motie van het CDA mee ingediend die ertoe strekte de financiering van het Uitvoeringsprogramma Provinciaal Waterplan te waarborgen. De motie werd door GS overgenomen. Daarom hoefde er niet over de motie te worden gestemd.

In het begrotingsdebat kwam ook de Brabantse Milieu Federatie (BMF) aan bod. De VVD en het CDA stelden voor dat de BMF geen procedures meer tegen de provincie mag voeren. De BMF heeft dit recht verspeeld omdat ze subsidie krijgt van de provincie én aan de onderhandelingstafel mag zitten, aldus de VVD en het CDA. Voor het gemak vergeten beide partijen dat de BMF herhaaldelijk in het gelijk gesteld werd door de rechter. Dit betekent dat bij de onderhandelingen hun stem onterecht terzijde is geschoven! Aan een onderhandelingstafel zitten betekent nog niet je erbij neerleggen als wettelijke regels, afspraken en verplichtingen door de overheid niet worden nagekomen.

Hoe is het de moties van Partij voor de Dieren vergaan?

Bij een aantal moties hebben we gezocht naar mede-indieners. De SP diende de motie Luchtwassers, Compact bouwen met tuinen op niveau, Extra stimulans voor omschakeling naar biologische landbouw en Brabantbreed uitrollen van dierenwelzijninitiatieven mee in.

GroenLinks sloot zich aan bij laatstgenoemde motie, de motie Omschakeling naar een meer plantaardige eiwitproductie en de motie Compact bouwen met tuinen op niveau. Aan deze laatste moties deed ook D66 mee.

De exacte tekst van de moties zijn te lezen onder het kopje “nieuws van de staten” op deze website.

Moties formuleren is één ding, ze ook aangenomen krijgen is weer een heel ander verhaal. Opvallend was bijvoorbeeld dat de motie Compact bouwen met tuinen op niveau door alle fracties werd gesteund behalve de coalitie: PvdA, VVD en CDA. Volgens gedeputeerde Hoes was de motie niet nodig omdat dit onderwerp onder het groende daken beleid valt, maar het groene daken beleid gaat weer niet over compact bouwen! En precies om deze combinatie is het de Partij voor de Dieren te doen.

Het feit dat luchtwassers milieuvervuilende afvalstoffen produceren waar nog geen milieuvriendelijke oplossing voor gevonden is, baart alleen de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP en D66 zorgen. De coalitie vindt het geen enkel probleem om wel 3,5 miljoen euro te besteden zonder dat er een oplossing is voor het probleem dat het milieu, de natuur, gepresenteerd krijgt.

Luchtwassers zijn zeer fraudegevoelig. Op dit moment is het heel eenvoudig deze apparaten die veel energie en water verbruiken uit te zetten om zo kosten te “besparen”. De Partij van de Dieren vindt dit een ongewenste situatie en diende een motie in waarin gevraagd werd alleen niet-fraudegevoelige luchtwassers toe te laten. De motie werd niet aangenomen maar wel gesignaleerd door het Brabants Dagblad.

De motie In gesprek met biologische boeren werd door gedeputeerde Rüpp gepareerd met “Een sympathieke motie, maar wij doen dit al”. Hij verwees hier naar een overleg tussen producenten van biologische producten en afnemers. Maar dit overleg is niet de plaats om ideeën, wensen, klachten en mogelijkheden uit te wisselen teneinde de biologische landbouw steviger op de kaart te zetten. Toen statenlid Birgit Verstappen dit duidelijk maakte zei de gedeputeerde: “Waarom moet de provincie van alles organiseren, laat de boeren het zelf doen”. “Zo laat Rüpp kansen liggen de biologische landbouw zoveel mogelijk te stimuleren”, aldus Birgit Verstappen. Vier jaar geleden heeft wel zo’n bijeenkomst plaatsgevonden en werd geëvalueerd als ‘een zinvol overleg’.

De Partij voor de Dieren pleitte verder voor een extra financiële stimulans voor omschakeling naar biologische landbouw door nadat de ondernemer aannemelijk gemaakt heeft afzetmarkt te hebben, financiële ondersteuning te bieden bij de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering. De coalitie aangevuld met D66 stemde tegen.

De partij diende een motie in die het college van Gedeputeerde Staten zou moeten aanzetten het zogenaamd brabant-breed uitrollen van (o.a.) dierenwelzijninitiatieven op te pakken door concrete voorstellen daartoe te formuleren. Het is weinig verrassend: vóór stemden SP en GroenLinks. Alle andere partijen stemden tegen. Door gedeputeerde Rüpp werd gezegd dat “die (plannen, red) komen vanzelf in de loop van het jaar als men de begroting gaat het uitvoeren”. Het probleem dat de Partij voor de Dieren ziet is dat voor het uitvoeren van plannen geld nodig is. En juist op het punt van het brabant-breed uitrollen van (o.a.) dierenwelzijnsinitiatieven is geen geld gereserveerd.

De door ons ingediende moties Risico’s gezondheid bevolking door megastallen en Onderzoek naar risico’s gezondheid omwonenden van intensieve veehouderij werden ondersteund door de SP en GroenLinks.

Met betrekking tot de motie Onderzoek naar risico’s gezondheid omwonenden van intensieve veehouderij : Gedeputeerde Rüpp erkende dat er grenzen zijn aan het aantal dieren per stal. De risico’s voor de gezondheid van de bevolking moeten onderzocht worden. De gedeputeerde gaf aan de Minister van VROM start met onderzoek en dat de provincie financieel daaraan bijdraagt. Gedeputeerde Rüpp speelde met de woorden dat hij de motie over nam of dat de motie juist overbodig was omdat men al onderzoek deed… Toen Birgit Verstappen hierop doorvroeg zei Rüpp de motie niet over te nemen omdat hij zich niet vast wilde leggen op de onderzoeksvragen in de motie. Het is echter helemaal niet duidelijk wáár het onderzoek van het ministerie van VROM precies over gaat. Onderzoekt VROM bijvoorbeeld ook de gezondheidseffecten van het uitrijden van mest?

Risico’s gezondheid bevolking door megastallen

In deze motie verzochten wij de door het RIVM geadviseerde afstand van tenminste 1 km tussen twee megastallen aan te houden. Ook deze motie werd verworpen. Birgit Verstappen: “Voor de bevolking van Brabant en de Brabantse landbouwdieren is het te hopen de Brabantse bestuurders niet ingehaald worden door het uitbreken van dierziekten en verdere toename klachten aan de luchtwegen van omwonenden van intensieve veehouderij”.
De motie Moratorium bouw megastallen van de SP ondersteunde de Partij voor de Dieren natuurlijk van harte. Hierin wordt gepleit voor een stop op de bouw van megastallen zolang niet duidelijk is wat de risico’s zijn voor de volksgezondheid.

Tenslotte dienden we in lijn met de Tweede Kamerfractie een motie in die ertoe strekte het college van Gedeputeerde Staten van Brabant te bewegen de mogelijkheden voor de provincie te onderzoeken een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Gedeputeerde Rüpp vond de motie een dusdanig ingrijpend voorstel, die transitie van de hele brabantse landbouw zou betekenen, die ze niet steunen. GroenLinks, SP, D66 stemden voor de motie. En welke partijen stemden tegen…...