Vragen over marche­rende ganzen


12 oktober 2007

In de Gelderlander van 22 september was te lezen en te zien dat bij het evenement “Taptoe Grave” de ganzenfanfare, een groep Toulouseganzen, door Grave marcheerde. Anders dan dit artikel en de foto wellicht bij velen suggereren is er geen enkele gans die voor zijn of haar lol door Grave zou willen lopen. Anders gezegd hier was sprake van het opzettelijk misbruiken van een groep ganzen ter vermaak van mensen. De Partij voor de Dieren, werkgroep Brabant betreurt deze gang van zaken en heeft daarom een aantal vragen aan het college.

Een Tweede Kamermeerderheid heeft zich op 10 april uitgesproken voor het opnemen van dierenwelzijn in de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Kamer dwingt hiermee de regering het welzijn van dieren te integreren in haar beleid dat erop gericht is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, organisaties, stichtingen en overheden te vergroten. Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid dat als doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en overheden veelal werd afgemeten aan de mate waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu, kwam het welzijn van dieren niet of nauwelijks aan bod. Daar is nu verandering in gekomen. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar een hoger plan te gaan tillen. De Tweede Kamer heeft in april uitgesproken dat dierenwelzijn onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit dient te maken.

In deze context is het ongepast en onverantwoord om als “voorbeeld” organisatie (een subsidiërende en vergunningverlenende gemeente ) toe te staan een evenement te organiseren waar dieren geëxploiteerd worden voor vermaak.

Bij een evenement als dit bestaat een groot welzijnsrisico voor het dier, zeker als er sprake is van veel publiek. Daarnaast is de wijze van omgang met deze dieren vaak stuitend. Het dier wordt gedegradeerd tot een spelobject, wat op gespannen voet staat met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Bovendien kunnen dergelijke evenementen een verruwende werking hebben op de omgang van mensen met dieren. Het transport van de dieren laat eveneens veel te wensen over. Voor evenementen gehouden dieren brengen veel tijd door op de weg. De transportmiddelen zijn vaak verouderd en ongeschikt voor het vervoer van dieren. De dieren worden het gehele jaar door vervoerd van koude naar warme omstandigheden, en andersom, wat gezondheidsproblemen veroorzaakt. Dit alles veroorzaakt veel stress bij de dieren. Ook de training van deze dieren vormt een aantasting van hun welzijn. De conditionering gaat soms gepaard met veel verbaal en lichamelijk geweld. Er zijn tot nu toe geen eisen gesteld aan de trainingsmethoden. De dieren zijn overgeleverd aan de persoonlijkheid van de trainers, die veelal weinig affiniteit tonen met de aard en de behoeften van de dieren. De relatie met de trainer is vaak gebaseerd op angst. Voor het houden van ganzen voor evenementen bestaat overigens geen regelgeving. Wel is er voor watervogels in dierentuinen (sinds 2002) nationale regelgeving, het zogenaamde Dierentuinenbesluit. Twee basisbeginselen voor het houden van watervogels in een dierentuin staan hierin centraal: 1) dat voor de dieren zoveel mogelijk een natuurlijke leefomgeving moet worden gecreëerd, aangepast aan de soortspecifieke behoefte en 2) dat een dierentuin een educatieve functie moet vervullen. Aan beide kan door een evenementen- bureau niet worden voldaan.

In relatie tot voorgaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het streven van de rijksoverheid naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?
2. Zo ja, streeft het college eveneens MVO na?
3. Zo nee, waarom niet?
4. Heeft de gemeente Grave een vergunning verstrekt voor “optredens” van de “Ganzen parade”?
5. Zo ja, en indien de gemeente en het college MVO nastreeft zoals de rijksoverheid dat adviseert, hoe rijmt zij dat met elkaar?
6. Is het college bereid om in het kader van MVO in haar APV op te nemen geen vergunningen meer te verstrekken voor evenementen waar dieren worden geëxploiteerd voor vermaak?
7. Zo ja op welke termijn?
8. Zo nee, waarom niet?
9. Gemeente Grave is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Het is daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. Daarnaast heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in het kader van MVO. Is het college het eens met deze stelling?
10. Zo nee, waarom niet?
11. Is het college bereid tot het formuleren van gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid en het aanstellen van een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn voor de uitvoering van dit beleid?
12. Zo ja, op welke termijn?
13. Zo nee, waarom niet?
Graag vernemen wij uw reactie en antwoord op deze vragen.

Met vriendelijke groet,
Ton Oomen,

Namens de Partij voor de Dieren, werkgroep Noord-Brabant.
p.a. Hengel 11
5361 PH Grave.