Weide­vogels hebben steun provincie hard nodig!


17 april 2012

De Partij voor de Dieren vraagt de provincie om haar beleid beter af te stemmen op de bescherming van weide- en akkervogels. Het provinciebestuur sprak onlangs uit dat goed waterbeheer en zorgvuldig grondgebruik de meest effectieve middelen zijn om de vogels te helpen. De Partij voor de Dieren is verheugd dat de provincie het belang erkent van water- en grondbeheer, en zou deze woorden ook graag omgezet zien in daden.

Het gaat zeer slecht met de weide- en akkervogels in Nederland, vele soorten staan op het punt te verdwijnen. Door intensieve akkerbouw, grootschalige drainage en klimaatverandering zijn veel soorten, zoals de grutto, wulp, kneu en veldleeuwerik in een kritieke toestand. Agrarisch natuurbeheer heeft in de afgelopen dertig jaar geen verbetering gebracht. Bovendien is de grondwaterstand in Brabant in veertig jaar een meter gedaald. In de droge grond kunnen de vogels niet meer bij hun voedsel komen, en de steeds vaker voorkomende perioden van droogte versterken dit.

In schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt de partij op welke manier het provinciaal beleid vogelvriendelijker gemaakt kan worden. De Partij voor de Dieren vindt dat er meer prioriteit gegeven kan worden aan het tegengaan van verdroging. Ook kunnen er gebieden worden aangewezen waar vogelbescherming prioriteit krijgt boven agrarisch gebruik. Op dit moment is geen enkele overheidslaag echt verantwoordelijk voor de bescherming van de vogels van het boerenland. Zo dreigen verschillende soorten uit Brabant te verdwijnen omdat gedegen beleid ontbreekt.

Statenlid Marco van der Wel: ‘De provincie heeft veel geld besteed aan agrarisch natuurbeheer. Het ene na het andere rapport geeft aan dat dit niks heeft opgeleverd, ook het ministerie van Landbouw erkent dit. We weten wat er wél nodig is voor succesvol beschermen van weide- en akkervogels, nu moet de provincie keuzes durven maken en deze vastleggen in bindende maatregelen. We moeten ons diep schamen als we onder onze ogen de vogelsoorten één voor één zien verdwijnen, omdat nagelaten werd om te handelen.

u kunt de vragen hier inzien.