Werkgroep behoud de Peel wint belang­rijke natuurzaak


3 april 2009

Het college van Gedeputeerde Staten is gedwarsboomd in haar poging alle uitbreidingen van veehouderijen vanaf de aanwijzing van het Deurnse Peelgebied als natuurmonument, c.q. het moment van aanmelden als Habitatrichtlijngebied, te legaliseren tot aan 1-10-2005, de inwerkingtreding van de nieuwe Nb-wet.

De RvS stelt: 'Het enkele feit dat er onder het voor 1 oktober 2005 geldende wettelijke regime geen verzoek omtrent handhaving is ingediend en niet handhavend is opgetreden tegen de varkenshouderij, betekent niet dat de op genoemde datum bestaande ammoniakemissie en daarmee samenhangende ammoniakdepositie als bestaand recht in het kader van de toepassing van de Nbw 1998 mag worden beschouwd.'
De RvS concludeert daarom: 'Gelet op het voorgaande heeft het college onvoldoende gemotiveerd waarom is uitgesloten dat de exploitatie van de varkenshouderij, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, geen significante gevolgen heeft voor het gebied afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen daarvan.'

Partij voor de Dieren Statenlid Birgit Verstappen heeft al in augustus 2007 vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over toetsing aan de Natuurbeschermingswet. Toetsing aan deze wet blijft namelijk achterwege als niet iemand daar specifiek om verzoekt! Toen al vroeg de Partij voor de Dieren aandacht voor het probleem dat zich voor doet als blijkt dat veel veehouderijen de Nb-toets niet kunnen doorstaan en ten onrechte een bouw en milieuvergunning gekregen hebben.
(zie ook: http://brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/kamervragen/479
en
http://brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/kamervragen/646

In de zaak aangespannen door Werkgroep Behoud de Peel zegt de rechter nu duidelijk dat het feit dat destijds de ammoniak uitstoot en daarmee de belasting van het natuurgebied niet getoetst is aan de Nbwet, betekent niet dat deze bedrijven recht hebben gekregen op de hoeveelheid ammoniakemissie die toen plaatsvond.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de varkenshouderijen. Tegen de uitspraak van de rechter kan Gedeputeerde Staten in beroep gaan. De consequenties van deze uitspraak zijn daarom nog niet definitief.

Zie ook: www.wbdp.nl