Tech­nische vragen naar aanleiding van de bijeen­komst betref­fende het NPLG van vrijdag 21 oktober 2022


Indiendatum: 26 okt. 2022

De presentatie van het NPLG van vrijdag 21 oktober heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Voor welke Natura 2000-gebieden wordt er momenteel gewerkt aan natuurdoelanalyses?

2. Op welke termijn zijn de resultaten hiervan te verwachten?

3. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van deze analyses?

4. Graag ontvangen wij uitleg over de relatie tussen natuurdoelanalyses en beheerplannen; Geven de natuurdoelanalyses ook al een aanzet tot de benodigde herstelmaatregelen of worden herstelmaatregelen pas geconcretiseerd in het aangepaste beheerplan?

5. De belangrijkste herstelmaatregelen liggen op het vlak van stikstofreductie en hydrologisch herstel. Worden andere factoren, zoals aanpassen van begrazing, verstoring door gebruik van het terrein ( licht, geluid, recreatie), jacht en faunabeheer ook meegenomen in de natuurdoelanalyses of in het beheerplan?

Indiendatum: 26 okt. 2022
Antwoorddatum: 4 nov. 2022

De presentatie van het NPLG van vrijdag 21 oktober heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Voor welke Natura 2000-gebieden wordt er momenteel gewerkt aan natuurdoelanalyses?

Antwoord:
Provincie Noord-Brabant laat natuurdoelanalyses opstellen voor alle 15 N2000gebieden waar zij voortouwnemer is. Dit zijn:
• Biesbosch
• Brabantse Wal
• Deurnsche Peel & Mariapeel
• Groote Peel
• Kampina & Oisterwijkse Vennen
• Kempenland-West
• Langstraat
• Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
• Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
• Markiezaat
• Oeffelter Meent
• Regte Heide & Riels Laag
• Strabrechtse Heide & Beuven
• Ulvenhoutse Bos
• Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek


2. Op welke termijn zijn de resultaten hiervan te verwachten?

Antwoord:
In januari 2023 verwachten wij een definitief eindconcept van de natuurdoelanalyses te ontvangen van de adviesbureau’s die deze voor ons opstellen. In het eerste kwartaal van volgend jaar zullen deze eindconcepten dan beoordeeld worden door de Ecologische Autoriteit (ingesteld door LNV) om vervolgens te leiden tot een definitieve NDA.


3. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van deze analyses?

Antwoord:
De zgn. voortouwnemers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het beheerplan en van de natuurdoelanalyses voor hun N2000 gebieden. Voor de meeste gebieden is dat de provincie waarin het grootste aandeel van het Natura 2000-gebied valt. Bij gebieden met een groot aandeel aan rijkswateren is dat het ministerie van IenW. In Noord-Brabant hebben we voor de uitvoering van de analyses opdracht gegeven aan twee adviesbureau’s.


4. Graag ontvangen wij uitleg over de relatie tussen natuurdoelanalyses en beheerplannen; Geven de natuurdoelanalyses ook al een aanzet tot de benodigde herstelmaatregelen of worden herstelmaatregelen pas geconcretiseerd in het aangepaste beheerplan?

Antwoord:
De natuurdoelanalyses zullen inderdaad een voorstel doen voor benodigde herstelmaatregelen voor een gunstige staat van instandhouding van de natuurdoelen. Deze herstelmaatregelen zullen verder geconcretiseerd worden in de gebiedsprocessen en vastgelegd worden in het gebiedsplan en bij de herziening van beheerplannen.


5. De belangrijkste herstelmaatregelen liggen op het vlak van stikstofreductie en hydrologisch herstel. Worden andere factoren, zoals aanpassen van begrazing, verstoring door gebruik van het terrein ( licht, geluid, recreatie), jacht en faunabeheer ook meegenomen in de natuurdoelanalyses of in het beheerplan?

Antwoord:
De natuurdoelanalyses zullen inzicht geven in relevante drukfactoren op de natuurdoelen per gebied, zoals bijvoorbeeld stikstofdepositie en verdroging, maar ook verstoring en beheer. Waar deze drukfactoren een rol spelen zullen passende maatregelen voorgesteld worden om de knelpunten aan te pakken en/of te mitigeren.

Interessant voor jou

Technische vragen over het intrekken van ongebruikte vergunningen

Lees verder

Technische vragen over het verbod op jacht om verspreiding van vogelgriep te verminderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer