Tech­nische vragen over budget vanuit het Rijk voor natuur­herstel en -versterking


Indiendatum: 2 nov. 2020

Er komt vanuit het Rijk tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Dit heeft bij de fractie van de Partij voor de Dieren geleid tot de volgende technische vragen.

1. Heeft er al communicatie plaatsgevonden tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant over de gelden? Zo ja, is er een plan van aanpak over de bestemming van de gelden in de provincie Noord-Brabant?

2. Hoe worden de gelden verdeeld (zowel tussen de provincies en binnen de provincies)?

3. Wie kan invloed uitoefenen over de exacte bestemming van de gelden binnen de provincie Noord-Brabant; kunnen GS of PS input leveren? Zo ja, op welk moment?

Indiendatum: 2 nov. 2020
Antwoorddatum: 4 nov. 2020

Er komt vanuit het Rijk tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Dit heeft bij de fractie van de Partij voor de Dieren geleid tot de volgende technische vragen.

1. Heeft er al communicatie plaatsgevonden tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant over de gelden? Zo ja, is er een plan van aanpak over de bestemming van de gelden in de provincie Noord-Brabant?

Antwoord:
De communicatie met het rijk vindt nu uitsluitend plaats in IPO-verband. In IPO-verband wordt nu gewerkt aan afspraken tussen rijk en provincies over de inzet van de middelen voor extra natuurherstel uit het Programma Natuur. Inzet is om hierover 10 december met het rijk overeenstemming te bereiken.

2. Hoe worden de gelden verdeeld (zowel tussen de provincies en binnen de provincies)?

Antwoord:
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma als basis voor de financiƫle afspraken tussen het ministerie van LNV en de provincies. De verdeling van de middelen zal plaatsvinden op basis van dit programma en bijbehorende maatregelen.

3. Wie kan invloed uitoefenen over de exacte bestemming van de gelden binnen de provincie Noord-Brabant; kunnen GS of PS input leveren? Zo ja, op welk moment?

Antwoord:
Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier de afspraken gemaakt zullen worden. Dat geldt ook voor de financiƫle afspraken. Zoals aangegeven is de inzet om hierover op 10 december afspraken te maken met het rijk. Deze afspraken zullen de basis zijn voor de verdere uitwerking binnen de provincie Noord-Brabant.