Tech­nische vragen over de aanvul­lende finan­ciering voor Gebieds­ont­wik­keling Ooste­lijke Langstraat (GOL)


Indiendatum: mrt. 2020

17 Maart is een Statenmededeling naar PS gestuurd over de aanvullende financiering voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). In 2018 zijn de provinciale inpassingsplannen voor de GOL door PS vastgesteld, op basis van een totaal kostenplaatje van € 100,7 miljoen. Ondertussen zijn de verwachtte kosten met € 17,2 miljoen verhoogd. Het provinciale aandeel is € 7,49 miljoen, waarvoor nu aanvullende financiering is gezocht.

Een deel van het tekort – € 3,6 miljoen – heeft betrekking op ontwikkelingen rond de PAS, PFAS, kabels en leidingen. Hiervoor willen GS € 400.000 uit de risicoreserve N&O Natuur overig gebruiken, ondanks dat het tekort geen betrekking heeft op natuur. “Maar vanuit het solidariteitsbeginsel aan het oplossen van het tekort doet programma Natuur ook haar bijdrage.”

1. Wat houdt het solidariteitsbeginsel precies in, binnen deze context? Welke wettelijke basis ligt hieraan ten grondslag?

2. Kan met een beroep op het solidariteitsbeginsel ook een beroep gedaan worden op reserves of budgetten, van programma’s die (ook) niet direct betrekking hebben op de tekorten van de GOL?

3. Welke gevolgen heeft het onttrekken van €400.000 uit de risicoreserve N&O Natuur overig voor de provinciale natuurdoelstellingen (en in acht genomen dat het programma Natuur al met tekorten te maken heeft)?

Bij het rondvraagmoment op 6 maart kwamen de tekorten voor de GOL aan de orde. Zie de bijlage voor een transcriptie van een deel van de beantwoording van de gedeputeerde.

4. Wat betekent oplossen ‘binnen bestaande budgetten’ en oplossen ‘binnen bestaande begroting’ in deze precies?

5. Onder welke productgroepen valt de GOL, en onder welke productgroepen vallen de reserve Verkeer & Vervoer, de risicoreserve werklocaties, en de risicoreserve N&O Natuur overig?

6. Kunnen de gelden uit deze drie posten, en uit de bestaande middelen van het programma 03 Water, gebruikt worden voor het aanvullen van tekorten bij de GOL, zonder dat hiervoor de regels voor het budgetrecht van PS worden overschreden?


Bijlage: Transcriptie deel van rondvraagmoment 6 maart 2020

Gedeputeerde Van Merrienboer:
Ik verwacht met zo’n twee weken ook een Statenmededeling uw kant op te sturen, waarin wij ook laten zien hoe wij de financiële opgave van de GOL – dus hoe krijgen we de GOL passend binnen de bestaande budgetten – hoe we dat met partijen in het gebied oplossen. En ook daarvan kan ik u zeggen dat een oplossing in beeld is, en dat de voortgang wat ons betreft – als het gaat over de uitvoering van het huidige PIP – daarmee ook geborgd is.

Vervolgvraag Van der Wel:
U geeft aan “we kunnen dat oplossen binnen het bestaande budget”. We hebben het over een kostenoverschrijding, zo zou je het kunnen noemen, van 16 miljoen. Betekent dat, dat u dus niet met een nieuw besluit komt, een begrotingswijziging, voor PS?

Gedeputeerde Van Merrienboer:
We lossen het op binnen de bestaande begroting. Dus dat betekent dat het inderdaad binnen de rolverdeling zo is, dat we als GS dat vraagstuk kunnen oplossen, zonder dat het aanvullende besluitvorming van PS vraagt. Dus er komt geen begrotingswijziging naar u toe. U hoeft dus geen extra geld ter beschikking te stellen. Wij lossen dat vraagstuk op. En nogmaals; als een vraagstuk heeft te maken met het vraagstuk van de indexering – we kunnen ons allemaal voorstellen dat bouwkosten op dit moment toenemen, en sommige budgetten zijn geïndexeerd en andere niet – dat vraagstuk ligt op tafel. Dat doen wij samen met de betrokken gemeenten. Dat zal ik in de Statenmededeling ook communiceren.

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 2 apr. 2020

17 Maart is een Statenmededeling naar PS gestuurd over de aanvullende financiering voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). In 2018 zijn de provinciale inpassingsplannen voor de GOL door PS vastgesteld, op basis van een totaal kostenplaatje van € 100,7 miljoen. Ondertussen zijn de verwachtte kosten met € 17,2 miljoen verhoogd. Het provinciale aandeel is € 7,49 miljoen, waarvoor nu aanvullende financiering is gezocht.

Een deel van het tekort – € 3,6 miljoen – heeft betrekking op ontwikkelingen rond de PAS, PFAS, kabels en leidingen. Hiervoor willen GS € 400.000 uit de risicoreserve N&O Natuur overig gebruiken, ondanks dat het tekort geen betrekking heeft op natuur. “Maar vanuit het solidariteitsbeginsel aan het oplossen van het tekort doet programma Natuur ook haar bijdrage.”

1. Wat houdt het solidariteitsbeginsel precies in, binnen deze context? Welke wettelijke basis ligt hieraan ten grondslag?

Antwoord:
Het solidariteitsbeginsel houdt in dat vanuit alle programma’s die zijn betrokken bij Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat financieel wordt bijgedragen aan de aanvullende financiering.


2. Kan met een beroep op het solidariteitsbeginsel ook een beroep gedaan worden op reserves of budgetten, van programma’s die (ook) niet direct betrekking hebben op de tekorten van de GOL?

Antwoord:
Conform onze financiële ladder hebben wij aansluiting gezocht bij beleids- en begrotingsprogramma’s die in hun doelstellingen worden bediend door de GOL. Dat betreft een breed spectrum aan doelen - en zo hoort het ook bij een integrale gebiedsopgave. GOL draagt bij aan doelstellingen in de sfeer van ruimtelijke kwaliteit, werklocaties, natuur- en wateropgaven en mobiliteit. En dat zijn dan ook de programma’s die bijdragen.


3. Welke gevolgen heeft het onttrekken van €400.000 uit de risicoreserve N&O Natuur overig voor de provinciale natuurdoelstellingen (en in acht genomen dat het programma Natuur al met tekorten te maken heeft)?

Antwoord:
Het onttrekken van € 400.000 uit de risicoreserve N&O heeft geen directe gevolgen voor de provinciale natuurdoelstellingen. Het betreft financiële middelen die zijn vrijgevallen uit de zgn. ILG-reserve van waaruit zgn. ex. DLG-projecten zijn betaald.


Bij het rondvraagmoment op 6 maart kwamen de tekorten voor de GOL aan de orde. Zie de bijlage voor een transcriptie van een deel van de beantwoording van de gedeputeerde.

4. Wat betekent oplossen ‘binnen bestaande budgetten’ en oplossen ‘binnen bestaande begroting’ in deze precies?

Antwoord:
Hiermee is bedoeld dat de aanvullende financiering geheel komt uit reeds geraamde budgetten op de begroting of uit bestaande bestemmingsreserves. Het gaat om heralloceren van middelen en er wordt geen beroep gedaan op de vrije begrotingsruimte.


5. Onder welke productgroepen valt de GOL, en onder welke productgroepen vallen de reserve Verkeer & Vervoer, de risicoreserve werklocaties, en de risicoreserve N&O Natuur overig?

Antwoord:
GOL: 02.01 Ruimte,
Reserve Verkeer & Vervoer: 09.02 Gebieds- en ontwikkelagenda’s (mobiliteit).
Risicoreserve werklocaties: 02.01 Ruimte,
Risicoreserve N&O Natuur: 04.01 Natuur.


6. Kunnen de gelden uit deze drie posten, en uit de bestaande middelen van het programma 03 Water, gebruikt worden voor het aanvullen van tekorten bij de GOL, zonder dat hiervoor de regels voor het budgetrecht van PS worden overschreden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2. Overigens zoals gebruikelijk en conform de uitdrukkelijke wens van de Staten worden de Staten geïnformeerd over de voorgenomen begrotingswijziging via een separate statenmededeling. Daarin wordt aangekondigd dat de begrotingswijziging formeel en expliciet wordt voorgelegd bij een volgend Sturings- en Verantwoordingsmoment (1e bestuur rapportage). Op dat moment wordt een beroep gedaan op het budgetrecht van de Staten. Door de verschillende begrotingswijzigingen te verzamelen in één Sturings- en Verantwoordingsdocument (in plaats van steeds afzonderlijke besluiten) houden de Staten beter het overzicht.