Tech­nische vragen over controles en over­tre­dingen aangaande weidegang op veehou­de­rijen


Indiendatum: apr. 2020

Op 14 januari jl. zijn schriftelijke vragen van onze fractie beantwoord. Daarin geeft het college aan:
Als wordt geconstateerd dat veehouderijen een vergunning hebben voor het beweiden van (melk)rundvee en dit niet of niet afdoende doen is dit een overtreding van de milieutoestemming of natuurtoestemming en daar wordt dan ook op aangeschreven. Het beweiden is echter lastig controleerbaar omdat een controle een momentopname is. Wel wordt gekeken of de voorzieningen zoals een weidepad en wei in de omgeving aanwezig zijn.

Wij hebben verschillende signalen ontvangen dat op menig veehouderij, met een vergunning voor beweiden, de dieren in praktijk geen weidegang krijgen.

Wij krijgen graag inzicht in de mate waarin overtreding ten aanzien van beweiden worden vastgesteld, op welke wijze, en welke gevolgen hieraan zijn verbonden. We ontvangen van u graag de volgende informatie, per jaar voor de afgelopen jaren;
1. Het aantal geconstateerde overtredingen ten aanzien van weidegang.
2. De aanwijzingen op basis waarvan deze overtredingen zijn geconstateerd.
3. De genomen maatregelen na constatering van de overtredingen.

4. Ook vernemen wij graag naar welke indicatoren, zoals door Kenniscentrum InfoMil genoemd, wordt gekeken bij controles.

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 21 apr. 2020

Op 14 januari jl. zijn schriftelijke vragen van onze fractie beantwoord. Daarin geeft het college aan:
“Als wordt geconstateerd dat veehouderijen een vergunning hebben voor het beweiden van (melk)rundvee en dit niet of niet afdoende doen is dit een overtreding van de milieutoestemming of natuurtoestemming en daar wordt dan ook op aangeschreven. Het beweiden is echter lastig controleerbaar omdat een controle een momentopname is. Wel wordt gekeken of de voorzieningen zoals een weidepad en wei in de omgeving aanwezig zijn.”

Wij hebben verschillende signalen ontvangen dat op menig veehouderij, met een vergunning voor beweiden, de dieren in praktijk geen weidegang krijgen.

Wij krijgen graag inzicht in de mate waarin overtreding ten aanzien van beweiden worden vastgesteld, op welke wijze, en welke gevolgen hieraan zijn verbonden. We ontvangen van u graag de volgende informatie, per jaar voor de afgelopen jaren;


1. Het aantal geconstateerde overtredingen ten aanzien van weidegang.

Antwoord:
De gemeenten zijn over het algemeen het bevoegde gezag bij melkrundveehouderijen voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), indien er een overtreding is in het kader van de Wabo dan hebben wij deze gegevens niet.
De provincie Noord-Brabant (en in sommige gevallen de gemeente) is wel bevoegd gezag bij melkrundveehouderijen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Naar aanleiding van de uitspraak van 29 mei 2019 ingevolge de PAS en de bestuurlijke impasse met onder andere beweiden en bemesten, is hier niet actief op gehandhaafd in het kader van de Wnb, zoals afgesproken in de landelijke handhavingsstrategie.
Indien er sprake is van een constatering dat op moment van controle niet werd beweidt, is deze constatering wel opgenomen in het controlerapport. De constatering is in het toezichtsverslag opgenomen en in de brief een disclaimer opgenomen. De disclaimer is opgenomen voor diverse situaties en overtredingen, waaronder beweiden, maar ook bemesten, het niet operationeel zijn van het berekeningsprogramma AERIUS ed. Allemaal onderwerpen die door de PAS-uitspraak (tijdelijk) onduidelijk zijn geworden. In de disclaimer is aangegeven dat verder actie wordt ondernomen zodra meer duidelijkheid is.
Van alle bedrijven waar een disclaimer is opgenomen is een overzicht gemaakt. Niet is digitaal opgenomen voor welke constatering de disclaimer geldt. Dit blijkt uit het bezoekverslag.
Op dit moment worden de bedrijven met een disclaimer behandeld door toezicht.
Landelijk is aangegeven dat beweiden vergunningvrij is. Provinciaal moet hier nog een besluit over worden genomen. Deze wordt op korte termijn verwacht.
Indien er een opmerking is gemaakt over beweiden zal nu alleen gekeken worden of er een afwijking is tussen de vergunde/gemelde situatie en de situatie ter plaatse.
Als er sprake is van een overtreding dan zullen de bedrijven hierop aangeschreven worden. Het bedrijf dient aan te tonen dat het wel voldoet.


2. De aanwijzingen op basis waarvan deze overtredingen zijn geconstateerd.

Antwoord:
De aanwijzing is de constatering door de toezichthouder ter plaatse tijdens een controle. De toezichthouder dient een overtreding vast te stellen op basis van hetgeen hij constateert in relatie met wat door de ondernemer wordt aangegeven en is aangevraagd of gemeld.


3. De genomen maatregelen na constatering van de overtredingen.

Antwoord:
In verband met de uitspraak van 29 mei inzake de PAS en de onduidelijkheid welke bestuurlijke keuzes er gemaakt zouden worden, is er tijdelijk niet gehandhaafd op beweiden. Daarbij is het beweidingseizoen geëindigd in oktober en is het weer in april geopend.


4. Ook vernemen wij graag naar welke indicatoren, zoals door Kenniscentrum InfoMil genoemd, wordt gekeken bij controles.

Antwoord:
Tijdens de controle worden de volgende zaken in ogenschouw genomen bij de beoordeling of een bedrijf beweidt of niet:
- De aanwezigheid van weiden en de omvang hiervan
- De aanwezigheid van een afzetting om de weide
- De aanwezigheid van de hoeveelheid voer
- De aanwezigheid van een looppad dat zichtbaar is gebruikt
- De aanwezigheid een certificaat vanuit de melkfabriek (weidemelk)

Het is niet na te gaan of de koeien minimaal 720 uur buiten staan. Er is een inschatting te maken of de dieren buiten komen of niet maar het aantal uren is alleen na te gaan als er gedurende het beweidingsseizoen permanente controle plaatsvindt.
Het is aan toezicht om te komen tot een constatering van de overtreding. Dit maakt een goede controle op beweiden lastig omdat een niet voldoende onderbouwt vermoeden niet hoeft te leiden tot een bewijslast in de constatering van een overtreding.