Vragen over veehou­de­rij­be­drijven die volgens cijfers van de RVO meer stikstof uitstoten dan is vergund


Geacht college,

Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer blijkt dat veel veehouders een loopje nemen met de stikstofnormen, en de opgelegde ammoniakplafonds overschrijden. De auteurs van het artikel constateren dat een derde van de door hen onderzochte megastallen de vergunningsgrenzen overschrijdt. Uit de uitstootcijfers die door de ondernemer zijn doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er meer stikstof wordt uitgestoten dan de vergunningen toestaan.

In het artikel komt ook naar voren dat milieuvergunningen in de veehouderij nauwelijks worden gecontroleerd en gehandhaafd. Zo worden onder meer door niet te weiden ruimschoots de opgelegde stikstofgrenzen overschreden, en wordt hierop niet gehandhaafd. In de eerste jaarrapportage van het driejarige project Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITv) is echter te lezen dat slechts 3,2 % van de onderzochte bedrijven het ammoniakplafond overschrijdt. In het artikel van de Groene Amsterdammer staat dat de omgevingsdiensten nooit de uitstootcijfers van de RVO raadplegen.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u met ons van mening dat inzicht in de daadwerkelijke stikstofuitstoot door de veehouderijsector van groot belang is?

2. Klopt het dat de Brabantse omgevingsdiensten nooit de uitstootcijfers van de RVO raadplegen? Zo ja, bent u van plan deze cijfers voortaan te betrekken bij de controles van veehouderijbedrijven?

3. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: Hoe verklaart u dan de constatering in de ITv-jaarrapportage dat slechts 3,2 % van de onderzochte bedrijven het ammoniakplafond overschrijdt, terwijl uit de hierboven aangehaalde steekproef blijkt dat een derde van de onderzochte bedrijven de normen overschrijdt?

4. Bent u bereid de vergunde stikstofplafonds van Brabantse veehouderijbedrijven naast de stikstofuitstootcijfers van de RVO te leggen, en dit vergelijk aan Provinciale Staten te rapporteren, om hiermee inzicht te bieden in de mate waarin veehouders de stikstofnormen overschrijden? Zo ja, kunt u deze rapportage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór het komende stikstofdebat, delen? Zo nee, waarom bent u niet bereid dit inzicht te bieden?

5. Bent u bereid om, met behulp met de RVO-cijfers, handhavingstrajecten in gang te zetten richting de bedrijven die hun stikstofnorm overschrijden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: bent u met ons van mening dat het voor ondernemers te aantrekkelijk blijft om de normen te overschrijden, zolang de kans op handhaving nihil is, en dat daarmee het (met de ITv) beoogde gelijke speelveld niet wordt gerealiseerd? Zo ja, wat gaat u hier tegen doen? Zo nee, waarom niet?

7. Worden de RVO-stikstofuitstootgegevens op andere wijze door de provincie gebruikt?

8. Wat is volgens u de reden dat ondernemers uitstootcijfers doorgeven aan de RVO die direct blijk geven van het overschrijden van de vergunde stikstofnorm?

9. Welke oorzaken kunnen er aan ten grondslag liggen dat de daadwerkelijke uitstoot van veehouderijbedrijven groter is dan vergund is?

Door een beroep dat de Stichting Groen Kempenland en de Stichting Milieuwerkgroep Kempenland indienden tegen de tweede herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk zijn rapportages openbaar geworden waaruit blijkt dat 10 van de 21 rundveehouders die moeten beweiden dit niet of nauwelijks nog doen.

10. Bent u bekend met deze rapportages? Zo ja, Hoe lang bent u al op de hoogte van deze situatie? Zo nee, waarom niet?

11. Welke maatregelen gaat u nemen opdat de runderen in het vervolg wel worden beweid?

12. Welke maatregelen gaat u nemen naar de rundveehouders toe?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld en Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant