Vragen over mogelijke vernie­tiging dassen­burcht Gilze-Rijen


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

De geplande herinrichting van de Rijksweg N282 ter hoogte van Gilze-Rijen betekent mogelijk het einde van de dassenburcht op het vliegveldterrein. Een groot deel van de dassenburcht moet wijken voor de nieuwe verbinding met de Burgemeester Ballingsweg. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Zijn er alternatieven uitgewerkt voor de herinrichting van de N282, waarin het bosje met de burcht gespaard wordt?

2. Waarom wordt toch voor deze optie gekozen als er alternatieven zijn?

3. Ligt de keuze voor het huidige plan voor de herinrichting al vast?

4. Bent u van plan aanvullende mitigerende maatregelen te nemen, zoals faunapassages, zodat de dieren (ook als de huidige burcht behouden blijft) de nieuwe weg veilig kunnen passeren? Zo nee, waarom niet?

5. Is er een Milieu effectrapportage (MER) uitgevoerd voor de werkzaamheden? Zo nee, waarom wordt er geen MER uitgevoerd?

Aangezien een deel van de holen behouden blijft, adviseert ecologisch onderzoeksbureau Regelink om geen kunstburcht te bouwen voor de dassen. Stichting Das & Boom denkt daar anders over omdat niet zeker is dat de dassen, wanneer zij verstoord worden, zich in de resterende holen vestigen. Volgens Das & Boom is nader onderzoek nodig om te bepalen of de overgebleven holen nog wel worden gebruikt door de dassen.

6. Bent u bekend met dit standpunt van Das & Boom?

7. Bent u bereid om de gedachte van Das & Boom te volgen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 7 jan. 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Zijn er alternatieven uitgewerkt voor de herinrichting van de N282, waarin het bosje met de burcht gespaard wordt?

Antwoord:
In verband met de benodigde bestemmingsplanwijziging is een MER-procedure doorlopen (2009-2012). In het MER zijn de doelstelling en vijf verschillende alternatieven uitgewerkt. Op dat moment was er nog geen das in het plangebied aanwezig. De huidige reconstructie is ingepast in het nieuwe bestemmingsplan.


2. Waarom wordt toch voor deze optie gekozen als er alternatieven zijn?

Antwoord:
In het MER vindt een brede milieuafweging plaats op basis waarvan bestuurlijke keuzes gemaakt worden. De das is overigens pas recenter in het gebied vastgesteld.


3. Ligt de keuze voor het huidige plan voor de herinrichting al vast?

Antwoord:
In de eerste helft van 2020 wordt de definitieve uitspraak van de Raad van State verwacht waardoor het nieuwe bestemmingsplan N282 onherroepelijk wordt.


4. Bent u van plan aanvullende mitigerende maatregelen te nemen, zoals faunapassages, zodat de dieren (ook als de huidige burcht behouden blijft) de nieuwe weg veilig kunnen passeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Uit geactualiseerde onderzoeken is gebleken dat de das in het plangebied aanwezig is. Er zullen passende mitigerende maatregelen worden getroffen conform de Wet Natuurbescherming.


5. Is er een Milieu effectrapportage (MER) uitgevoerd voor de werkzaamheden? Zo nee, waarom wordt er geen MER uitgevoerd?

Antwoord:
Er is een MER-procedure doorlopen ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan N282 dat nu nog bij de Raad van State ligt (zie onder 1).
Aangezien een deel van de holen behouden blijft, adviseert ecologisch onderzoeksbureau Regelink om geen kunstburcht te bouwen voor de dassen. Stichting Das & Boom denkt daar anders over omdat niet zeker is dat de dassen, wanneer zij verstoord worden, zich in de resterende holen vestigen. Volgens Das & Boom is nader onderzoek nodig om te bepalen of de overgebleven holen nog wel worden gebruikt door de dassen.


6. Bent u bekend met dit standpunt van Das & Boom?

Antwoord:
Nee.


7. Bent u bereid om de gedachte van Das & Boom te volgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA