Tech­nische vragen over het behoud van de Brabantse zandpaden


Indiendatum: dec. 2019

Op de Zondag van de Zandpaden, 20 oktober 2019. werd door de BMF een handleiding voor het behoud van zandpaden gepresenteerd. In de handleiding staat onder andere een suggestie voor de inventarisatie van de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de zandpaden, teneinde deze waarden te behouden en te beschermen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de handleiding voor het behoud van zandpaden?
  2. Is er een recente inventarisatie van de zandpaden in Noord-Brabant?
  3. Indien ja bij de vorige vraag: Welke waarden zijn hier geïnventariseerd (historisch, ecologisch)?
  4. Welke gemeenten hebben in hun bestemmingsplannen een aanduiding voor zandpaden, waaruit duidelijk blijkt dat zandpaden niet zonder vergunning mogen worden verhard of half mogen worden verhard?
  5. Zijn er, naar aanleiding van de handreiking van de BMF, vanuit uw college activiteiten (geweest) met betrekking tot het verbeteren van het huidige beschermingsniveau van de historische zandpaden? Zo ja, welke?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 3 jan. 2020

Op de Zondag van de Zandpaden, 20 oktober 2019. werd door de BMF een handleiding voor het behoud van zandpaden gepresenteerd. In de handleiding staat onder andere een suggestie voor de inventarisatie van de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de zandpaden, teneinde deze waarden te behouden en te beschermen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de handleiding voor het behoud van zandpaden?

Antwoord:
Ja wij zijn bekend met deze handleiding


2. Is er een recente inventarisatie van de zandpaden in Noord-Brabant?

Antwoord:
Nee, de zandpaden zijn voor het laatst geüpdatet voor de provinciale CHW-kaart in 2006. (Overigens valt van de Top10 kaarten af te leiden waar de onverharde wegen liggen. Deze zijn voor Noord-Brabant voor het laatst geüpdatet in 2018 en deze worden in 2020 opnieuw geactualiseerd.)


3. Indien ja bij de vorige vraag: Welke waarden zijn hier geïnventariseerd (historisch, ecologisch)?

Antwoord:
Op de provinciale CHW-kaart gaat het om cultuurhistorische waarden.


4. Welke gemeenten hebben in hun bestemmingsplannen een aanduiding voor zandpaden, waaruit duidelijk blijkt dat zandpaden niet zonder vergunning mogen worden verhard of half mogen worden verhard?

Antwoord:
De provincie beschikt niet over een overzicht van gemeente die in hun bestemmingsplan een aanduiding voor zandpaden hebben. De meeste bestemmingsplannen zijn raadpleegbaar via ruimtelijke plannen.nl
In algemene zin geldt dat vrijwel alle vigerende bestemmingsplannen binnen de bestemmingen agrarisch met waarden, natuur of bos het verharden van zandpaden gekoppeld hebben aan een omgevingsvergunning. Daarmee is het in zijn algemeenheid een gemeentelijke verantwoordelijkheid om op een adequate wijze haar buitengebied te beschermen tegen verharding van zandpaden.
In het geval dat gemeenten een nieuw bestemmingsplan maken wordt de provincie altijd geraadpleegd. De provincie is dan in de gelegenheid hier sturend op te treden en er bij de gemeente op aan te dringen om zandpaden op een adequate manier in de betreffende bestemmingsplannen ruimtelijk te beschermen tegen verharding.
Hiervoor biedt de interim omgevingsverordening van de provincie de juridische basis. Dit geldt zowel voor zandpaden gelegen binnen het Natuur Netwerk Brabant alsook voor zandpaden gelegen binnen “cultuurhistorische vlakken van provinciaal belang”, die als zodanig beschreven staan in de bijbehorende beschrijving van het cultuurhistorische vlak. Buiten het Natuurnetwerk Brabant en buiten de cultuurhistorische vlakken van provinciaal belang heeft de provincie geen juridisch kader waarin de bescherming van zandpaden in bestemmingsplannen kan worden afgedwongen. Buiten deze gebieden is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid om zandpaden al dan niet te beschermen tegen verharding in haar bestemmingsplannen.


5. Zijn er, naar aanleiding van de handreiking van de BMF, vanuit uw college activiteiten (geweest) met betrekking tot het verbeteren van het huidige beschermingsniveau van de historische zandpaden? Zo ja, welke?

Antwoord:
U richt uw vraag aan het college. Technische vragen kunnen niet namens het college worden beantwoord.

Interessant voor jou

Vragen over veehouderijbedrijven die volgens cijfers van de RVO meer stikstof uitstoten dan is vergund

Lees verder

Vragen over de punctualiteit van treinen op Brabantse stations die in vergelijk met de rest van Nederland opvallend laag is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer