Tech­nische vragen over het jaren­lange uitstel van reali­satie van het biomas­saplein en de rol van provin­ciale subsidie


Indiendatum: apr. 2020

Sinds 2012 maken de plannen voor een biomassaplein deel uit van het grotere Landschappen van Allure-project (LvA). LvA is ondertussen afgesloten, maar het biomassaplein is nog steeds niet gerealiseerd.
In eerste instantie gingen de samenwerkende gemeenten uit van een planning waarbij het plein op 1 januari 2017 operationeel zou zijn. Vanaf het derde jaar – volgens de initiële planning dus vanaf 2020 – zou er jaarlijks € 50.000 vanuit het biomassaplein naar een landschapsfonds vloeien, waarmee landschapsprojecten gefinancierd worden.
De provincie stelt in totaal € 254.397 aan subsidie ter beschikking aan het project Biomassaplein. Uit antwoord op technische vragen van maart 2016 blijkt dat de provincie toen € 203.518 aan voorschot op de subsidie heeft uitgekeerd.

In antwoord op technische vragen van februari 2018 werd gesteld:
“Wanneer de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of de activiteiten niet tijdig zijn uitgevoerd, dan kan de provincie besluiten de subsidie lager of op nihil vast te stellen. De subsidieregeling landschappen van allure voorziet in de mogelijkheid om een verlenging van de realisatietermijn te verzoeken indien het redelijkerwijs niet mogelijk is te voldoen aan de verplichting het project binnen de gestelde termijn af te ronden. De deadline van het Biomassaplein is thans 1-12-2018.”

Wij hebben hierover de volgende technische vragen.

1. Hoeveel voorschot op de provinciale subsidie is er tot nu toe uitgekeerd?

2. Wanneer is er sprake van ‘niet tijdig uitvoeren’ van de activiteiten ter realisatie van het biomassaplein? M.a.w., hoelang wordt uitstel nog realistisch geacht en op welk moment besluit de provincie de subsidie lager of op nihil vast te stellen?

3. Is het nog in de lijn der verwachting dat vanaf het derde jaar na inwerkingtreding van het biomassaplein er jaarlijks € 50.000 in het landschapsfonds vloeit?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 7 apr. 2020

Sinds 2012 maken de plannen voor een biomassaplein deel uit van het grotere Landschappen van Allure-project (LvA). LvA is ondertussen afgesloten, maar het biomassaplein is nog steeds niet gerealiseerd.
In eerste instantie gingen de samenwerkende gemeenten uit van een planning waarbij het plein op 1 januari 2017 operationeel zou zijn. Vanaf het derde jaar – volgens de initiële planning dus vanaf 2020 – zou er jaarlijks € 50.000 vanuit het biomassaplein naar een landschapsfonds vloeien, waarmee landschapsprojecten gefinancierd worden.
De provincie stelt in totaal € 254.397 aan subsidie ter beschikking aan het project Biomassaplein. Uit antwoord op technische vragen van maart 2016 blijkt dat de provincie toen € 203.518 aan voorschot op de subsidie heeft uitgekeerd.

In antwoord op technische vragen van februari 2018 werd gesteld:
“Wanneer de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of de activiteiten niet tijdig zijn uitgevoerd, dan kan de provincie besluiten de subsidie lager of op nihil vast te stellen. De subsidieregeling landschappen van allure voorziet in de mogelijkheid om een verlenging van de realisatietermijn te verzoeken indien het redelijkerwijs niet mogelijk is te voldoen aan de verplichting het project binnen de gestelde termijn af te ronden. De deadline van het Biomassaplein is thans 1-12-2018.”

Wij hebben hierover de volgende technische vragen.


1. Hoeveel voorschot op de provinciale subsidie is er tot nu toe uitgekeerd?

Antwoord:
De subsidie is op 3 december 2019 vastgesteld op een bedrag van € 254.397.


2. Wanneer is er sprake van ‘niet tijdig uitvoeren’ van de activiteiten ter realisatie van het biomassaplein? M.a.w., hoelang wordt uitstel nog realistisch geacht en op welk moment besluit de provincie de subsidie lager of op nihil vast te stellen?

Antwoord:
De provincie heeft geconstateerd dat de activiteiten en prestaties hebben plaatsgevonden overeenkomstig de subsidieverlening. De subsidie is derhalve vastgesteld op het overeenkomstig het op 10 oktober 2013 verleende bedrag.


3. Is het nog in de lijn der verwachting dat vanaf het derde jaar na inwerkingtreding van het biomassaplein er jaarlijks € 50.000 in het landschapsfonds vloeit?

Antwoord:
Met de toekenning van de subsidie aan het Biomassaplein pilot beoogde de provincie een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een verdienmodel voor landschapsverbetering. De vier betrokken gemeenten hebben inmiddels flink geïnvesteerd in het Biomassaplein en hebben daarmee voldaan aan de subsidievereisten. De gemeenten hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om het biomassaplein in het kader van de ontwikkeling van het GreenTech Park Brabant (GTPB) in de gemeente Boxtel op korte termijn te realiseren. Het is niet bekend hoe hoog het financiële rendement uiteindelijk zal zijn.