Tech­nische vragen over de Inno­va­tie­agenda Landbouw en Voedsel Noord-Brabant


Indiendatum: 8 jun. 2021

Wij lezen dat de provincie Noord-Brabant met REWIN, Brainport Development, AgriFood Capital en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij op 4 juni een samenwerkingsovereenkomst over innovatie in de landbouw- en voedselsector heeft getekend. Het resultaat blijkt een 'Innovatieagenda' te zijn, waarin drie missies centraal staan: een duurzamere productie van ons eten, versterking van natuur en landschap, en de verbetering van de leefomgeving voor de Brabander.

Wij zijn o.a. benieuwd hoe deze innovatieagenda zich verhoudt tot het nog vast te stellen Beleidskader Landbouw & Voedsel, en we hebben daartoe een aantal technische vragen.

1. Waarop zijn de missies en thema’s van de innovatieagenda gebaseerd; op welk provinciaal beleid, en op welke provinciale besluiten?

2. Hoe verhoudt deze innovatieagenda zich tot het al bestaande Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB), de Landbouw Innovatie Campus (LIC) en FoodUp Brabant?

3. Wat voegt deze innovatieagenda concreet toe aan alle al bestaande provinciale inzet op landbouwinnovatie? M.a.w., wat miste er nog dat met deze innovatieagenda wordt ingevuld?

4. Zijn er vanuit de provincie middelen ter beschikking gesteld aan deze innovatieagenda? Zo ja, hoeveel en waaruit?

Indiendatum: 8 jun. 2021
Antwoorddatum: 17 jun. 2021

Wij lezen dat de provincie Noord-Brabant met REWIN, Brainport Development, AgriFood Capital en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij op 4 juni een samenwerkingsovereenkomst over innovatie in de landbouw- en voedselsector heeft getekend. Het resultaat blijkt een 'Innovatieagenda' te zijn, waarin drie missies centraal staan: een duurzamere productie van ons eten, versterking van natuur en landschap, en de verbetering van de leefomgeving voor de Brabander.

Wij zijn o.a. benieuwd hoe deze innovatieagenda zich verhoudt tot het nog vast te stellen Beleidskader Landbouw & Voedsel, en we hebben daartoe een aantal technische vragen.

1. Waarop zijn de missies en thema’s van de innovatieagenda gebaseerd; op welk provinciaal beleid, en op welke provinciale besluiten?

Antwoord:
De thema’s zijn in samenspraak met de triple-helices tot stand gekomen. Voor wat betreft het provinciaal beleid geldt dat de aanhaking past bij het beleidskader Economie 2030 (oktober 2020), binnen het daar beschreven missie-gedreven innovatiebeleid. Verder hebben we in de beschrijving van de uitvoering 2021 Landbouw en Voedsel (Statenmededeling C2269396/4762570) vooruitgeblikt op deze voorgenomen samenwerking en de beoogde uitwerking van deze missiegedreven innovatie.


2. Hoe verhoudt deze innovatieagenda zich tot het al bestaande Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB), de Landbouw Innovatie Campus (LIC) en FoodUp Brabant?

Antwoord:
De inspanningen van de Landbouw Innovatie Campus zijn in 2020 beëindigd. Voor wat betreft LIB geldt dat die zich vooral richt op kleinere initiatieven (‘Small wins approach’). Met deze samenwerking is vooral beoogd om initiatieven te ontketenen die een beroep kunnen doen op grotere, nationale en Europese fondsen, zoals bijv. het Groeifonds en React EU.


3. Wat voegt deze innovatieagenda concreet toe aan alle al bestaande provinciale inzet op landbouwinnovatie? M.a.w., wat miste er nog dat met deze innovatieagenda wordt ingevuld?

Antwoord:
Als eerste wordt vooral geprobeerd om synergie te bereiken door nog meer dan voorheen in gezamenlijkheid aan een kleiner aantal initiatieven te werken (focus) en meer slagkracht door het vervolgens ook meer gezamenlijk te doen. Het is dus niet zo zeer zo dat er nu zaken worden opgepakt wat eerst niet gebeurde, maar we denken dat we op deze manier met dezelfde inspanningen meer kunnen bereiken.


4. Zijn er vanuit de provincie middelen ter beschikking gesteld aan deze innovatieagenda? Zo ja, hoeveel en waaruit?

Antwoord:
Nee.